Responsive image

Bộ VHTTDL tăng cường tuyên truyền, lan tỏa thông điệp tích cực trong... Bộ VHTTDL tăng cường tuyên truyền, lan tỏa thông điệp tích cực trong...

Bộ VHTTDL tăng cường tuyên truyền, lan tỏa thông điệp tích cực trong...

Nguồn: www.bvhttdl.gov.vn

0 2
Bộ VHTTDL vừa ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm phát huy tối đa vai trò của đội ngũ nghệ sĩ trong sáng tác, tuyên truyền, cổ động nhằm tạo tâm lý tích cực, giải tỏa tinh thần, cổ vũ tình nhân ái, giúp đỡ, hỗ trợ của người dân, cộng đồng và toàn xã hội trong tham gia...

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top