Ngày 21 Tháng 01 Năm 2019
Menu

Thư viện hình ảnh

Thư viện video

 

 

Chuyên gia Khoa học

Các chuyên gia khoa học của Viện là những người tư vấn giúp Viện trưởng trong việc tổ chức công tác nghiên cứu khoa học và đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học trong Viện. Các chuyên gia khoa học có nhiệm vụ thảo luận và đề xuất với Viện trưởng về:


1. Dự thảo Kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn (3-5 năm) và hàng năm của Viện, bao gồm cả vấn đề hợp tác nghiên cứu với các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước;

2. Tư vấn, góp ý về việc tham gia và nghiên cứu đề tài khoa học cấp Nhà nước;

3. Xem xét và tư vấn việc phê duyệt đề cương nghiên cứu các chương trình, đề tài cấp Bộ và cấp cơ sở;

4. Đánh giá chất lượng về mặt khoa học của các công trình, đề án, các đề tài nghiên cứu của Viện;

5. Đề nghị khen thưởng các công trình khoa học xuất sắc thuộc phạm vi quyền hạn của Viện.

6. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Viện trưởng.

 

DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA KHOA HỌC VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO

 

      GS.TS Dương Nghiệp Chí
Điện thoại: 090-342-5879 / 043-733-4408
Email:
 

      PGS.TS Lâm Quang Thành
Điện thoại: 090-394-9576 
Email: lqthanh.hus@gmail.com