Ngày 21 Tháng 01 Năm 2019
Menu

Thư viện hình ảnh

Thư viện video

Thông báo

Trang thông tin LATS của NCS Nguyễn Bá Điệp

Author: Nguyễn Vũ/22 Tháng Mười Hai 2016

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: “Đổi mới hoạt động thể thao ngoại khóa bằng hình thức câu lạc bộ góp phần phát triển thể chất cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Sơn La”.
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất
Mã số             :  62140103
Họ và tên nghiên cứu sinh:  Nguyễn Bá Điệp
Khóa đào tạo: Không tập trung.  Từ tháng 10/2012 đến tháng 10/2016.
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:  

1. PGSTS Vũ Đức Thu

2. TS. Hoàng Công Dân
Tên cơ sở đào tạo:    Viện Khoa học TDTT

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI

1. Đề tài đánh đánh giá được thực trạng công tác giáo dục thể chất học sinh trong các trường trung học phổ thông tỉnh Sơn La về các mặt: thực trạng hoạt đông thể dục thể thao nội khoá, ngoại khoá và hoạt động của cấc câu lạc bộ thể dục thể thao, thực trạng thể chất học sinh và  các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thể chất của học sinh các trường THPT tỉnh Sơn La.
2. Dựa trên cơ sở thực trạng giáo dục thể chất học sinh trung học phổ thông của tỉnh Sơn La đề tài đã tiến hành xây dựng mô hình câu lạc bộ thể thao trong các trường trung học phổ thông tỉnh Sơn La, đồng thời xây dựng mô hình tổ chức, quản lý và nội dun hoạt động động của câu lạc bộ. Đề tài đã tiến hành thực nghiệm mô hình câu lạc bộ thể dục thể thao đã xây dựng ở 03 trường trung học phổ thông tỉnh Sơn La trong năm học 2014-2015, kết quả bước đầu cho thấy các câu lạc bộ hoạt động tốt và có hiệu quả thể hiện qua số lượng câu lạc bộ tăng lên; hoạt động thi đấu và giao lưu thể thao giữa các cụm trường tổ chức quy mô và nhiều hơn; ý thức học tập môn thể dục cũng như thể chất học sinh có sự tăng trưởng tốt.

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2016
           Nghiên cứu sinh
                                                                                       Nguyễn Bá Điệp

 

INFORMATION FOR CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis: " Innovation extracurricular sports activities in the form of club physical development contributes to high school students in Son La”
Speciality:  Physical education
Code:      62140103
Full name of graduate student:      Nguyen Ba Điep
Training course:  no focusing.  From 10/2012 to 10/2016.
Full name of instructors: 

1. Vice Prof. Vu Đuc Thu

2. PhD. Hoang Cong Dan
Name of institution: Sports Science Institute
                                    
THE NEW CONTRIBUTIONS

1. Review Review topics the situation of physical education in the school student High School Son La province on: the status sport activities internal courses, and extracurricular activities of the club the sport, the physical reality of students and the factors affecting the physical development of students of high schools in the provinces of Son La.
2. Based on the current situation of physical education high school students of the Son La project has conducted modeling sports club in the upper secondary school Son La Province, and build models organization, management and operation of the internal dun club. The theme has conducted empirical model club sport was built in 03 secondary schools in Son La province in 2014-2015 school year, initial results show that the clubs work well and effectively demonstrated by the number of clubs increased; competitions and sports exchanges between the cluster size organizations and more; conscious learning gymnastics and physical growth of students possible.                                                                 

                                                                                                Ha Noi, August 26, 2016
                                                                                            Graduate student
                                                                              Nguyen Ba Điep

Tóm tắt LATS của NCS Nguyễn Bá Điệp: TẢI VỀ

Luận án đầy đủ của NCS Nguyễn Bá Điệp: TẢI VỀ

Print

Số lần xem (1902)/Ý kiến bạn đọc (0)

Tags: