Ngày 21 Tháng 01 Năm 2019
Menu

Thư viện hình ảnh

Thư viện video

Thông báo

Trang thông tin LATS của NCS Trần Văn Lam

Author: Nguyễn Vũ/22 Tháng Năm 2017

 

TRANG THÔNG TIN

VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

 

Tên đề tài luận án: “Đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao sinh viên trong các trường đại học khu vực Hà Nội”.

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất.

Mã số:                   62.14.01.03.

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Văn Lam.

Khóa đào tạo: Không tập trung . Từ tháng 10/2011 đến tháng 10/2015    

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:    1. GS.TS. Lê Văn Lẫm                                                                                           2. TS. Ngũ Duy Anh

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thể dục thể thao.

 

 

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

1. Đề tài đã đánh giá được thực trạng nội dung, hình thức tổ chức vầ các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thi đấu thể thao cho sinh viên các trường đại học tại khu vực Hà Nội. Trên cơ sở đó xác định các yếu tố ảnh hưởng tới nội dung và  hình thức tổ chức thi đấu thể thao cho sinh viên các trường đại học tại khu vực Hà Nội.

2. Đề tài đề xuất cách thức đổi mới nội dung và hình thức tổ chức thi đấu thể thao cho sinh viên các trường đại học tại khu vực Hà Nội.

- Về nội dung thi đấu được phân thành 3 nhóm nội dung:

+ Thi đấu các môn thể thao trong chương trình giáo dục thể chất;

+ Thi đấu các thi đấu các trò chơi vận động và nội dung rèn luyện thân thể;

+ Thi đấu các môn thể thao trong các câu lạc bộ thể thao sinh viên. Tùy thuộc vào quy mô các cuộc thi đấu có thể chọn 1 trong 3 nội dung tổ chức thi đấu.

            - Về hình thức các hoạt động thi đấu: Đa dạng hóa quy mô và thời gian thi đấu theo 3 cấp: cấp trường thời gian thi đấu 1-2 ngày, cấp khoa thời gian thi đấu từ ½ đến 1 ngày, cấp khóa hoặc câu lạc bộ thời gian thi đấu ½ ngày. Đồng thời đổi mới cách thức tổ chức thi đấu và giải thưởng.

            3. Đề tài tiến hành thử nghiệm các nội dung và hình thức đổi mới tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao sinh viên 3 trường đại học có quy mô lớn, trung bình và nhỏ khác nhau trong một năm học. Kết quả thực nghiệm cho thấy, cách thức đổi mới của đề tài đưa ra là khả quan: Nâng cao được thành tích thi đấu; số lượng sinh viên tham gia vào tập luyện và thi đấu đông hơn; tạo được sự hài lòng và đồng thuận của vận động viên (sinh viên) tham gia thi đấu và các cổ động viên./.

 

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2017

NGHIÊN CỨU SINH

 

 

 

 

Trần Văn Lam

 

 

 

 

INFORMATION FOR CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

Thesis: "Renovation of the content and organization of student athletic activities in universities in Hanoi area".

Speciality:   Physical education

Code:          62140103
Full name of graduate student:      Tran Van Lam
Training course:  no focusing.           From
10/2011 to  10/2015.
Full name of instructors:                 1. Professor Le Van Lam

                                                2. Dr. Ngu Duy Anh

        Name of institution:                        Sports Science Institute

 

NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

 

1. The subject has evaluated the actual state of content, form of organization and the factors that affect sports competition for students of universities in Hanoi. On that basis, identify the factors affecting the content and form of organizing sports competition for students of universities in Hanoi.

2. The topic proposed ways of renewing the content and form of organizing sports competition for students of universities in Hanoi.

- Content is divided into three groups:

+ Sports competitions in physical education;

+ Competitive sports games and bodybuilding competitions;

+ Sports competitions in student sports clubs. Depending on the size of the competition, one of the three competitions can be chosen.

- Regarding the form of competition activities: Diversification of the scale and duration of the competition in three levels: the school level competition time 1-2 days, department level competition time from ½ to 1 day, Club time of competition ½ day. At the same time renew the way of organizing competitions and prizes.

3. The theme of experimenting with the contents and forms of renewal of sports competitions of students of three large, medium and small universities in one school year. Experimental results show that the way of innovation of the subject is positive: improve the performance of the competition; The number of students involved in training and competition is greater; Create the satisfaction and consensus of the athletes (students) participating in the competition and the supporters.

 

 

Hanoi, March 18, 2017

PhD student

 

 

 

 

Tran Van Lam

 

Tóm tắt LATS: Tải về

Luân án đầy đủ: Tải về

Print

Số lần xem (1040)/Ý kiến bạn đọc (0)

Tags: