Responsive image

Hoạt động của các Phó Thủ tướng Chính phủ ngày 07/12

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Hội nghị tổng kết thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

Ngày 7/12, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997-2017). Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đánh giá cao Bộ Quốc phòng đã triển khai nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành, tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP). Qua đó, đóng góp vào việc nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

BĐBP đã làm tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, duy trì thực hiện pháp luật quốc gia về biên giới, nắm chắc tình hình nội ngoại biên, tích cực và chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội khu vực biên giới, vùng biển.

Bên cạnh đó, BĐBP đã tích cực tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển KT-XH khu vực biên giới, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới vững mạnh. Đồng thời, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp uỷ và chính quyền  biên giới thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng, là lực lượng trực tiếp hợp tác với lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng xử lý kịp thời, bảo đảm  đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên đối với các vấn đề, vụ việc liên quan đến biên giới, góp phần xây dựng biên giới ổn định, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong việc tổ chức thực hiện Pháp lệnh hơn 20 năm qua. Đó là, có nơi chưa thực sự phát huy hết trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Pháp lệnh này; tình hình tội phạm tại khu vực biên giới ở một số địa phương diễn biến phức tạp, gây nhức nhối trong dư luận xã hội như ma túy, buôn lậu, phá rừng…

Những vấn đề trên đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới, phức tạp đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Điều nay đòi hỏi Đảng, Nhà nước, quân đội, nhất là các lực lượng nòng cốt, chuyên trách phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ lớn như: Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự và chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh, đối ngoại, tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia.

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho từng cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, nhận thức đầy đủ nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới là trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị, dựa vào dân, lấy dân làm gốc, quần chúng nhân dân là chủ thể trong bảo vệ biên giới.

Bộ Quốc phòng làm tốt chức năng giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về biên giới quốc gia, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về hoàn thiện  phương án, phương thức tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới. Xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, ổn định lâu dài trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân khắp nơi, lực lượng vũ trang là nòng cốt, BĐBP là chuyên trách.

Khẩn trương rà soát Pháp lệnh BĐBP và các văn bản hướng dẫn thi hành để đề nghị Chính phủ, báo cáo Quốc hội sớm xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam bảo đảm thống nhất với các luật chuyên ngành, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, đầy đủ, toàn diện, lâu dài cho thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới quốc gia.

Đối với các bộ ngành, địa phương có biên giới, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý cần chú trọng đến nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và lợi ích quốc gia, kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển KT-XH với củng cố quốc phòng, an ninh. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh với việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới, thu hút đầu tư khu vực biên giới…

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thành viên tích cực, chủ động tiến hành các hoạt động phối hợp cùng lực lượng nòng cốt, chuyên trách và cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bộ Quốc phòng và các bộ ngành, địa phương cần chăm lo xây dựng BĐBP chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vững mạnh về chính trị, ổn định về tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới. Từng bước quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho lực lượng chuyên trách hoàn thành nhiệm vụ.

Các bộ ngành chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng và các lực lượng quân đội thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, tham gia xây dựng khu vực phòng thủ, góp phần xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị và phát triển.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý, các đơn vị BĐBP cần quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với việc Chỉ thị số 04 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như việc chống tiêu cực trong lực lượng BĐBP.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự buổi làm việc với Quân uỷ Trung ương

Chiều 7/12, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 717 của Bộ Chính trị do Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Đoàn kiểm tra đã làm việc với Quân uỷ Trung ương về Thông báo kết quả kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XII và Chỉ thị số số 05 của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua gần 2 năm thực hiện, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết và Chỉ thị; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, xác định tốt trách nhiệm chính trị trên từng nhiệm vụ, chức trách được giao.

Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp với nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp, đạt hiệu quả thiết thực.

Nổi bật là Quân ủy Trung ương chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị toàn quân tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, sâu sắc, có trọng tâm, trọng điểm Nghị quyết, Chỉ thị; xác định đúng nội dung, giải pháp. Tiến hành kiểm điểm, tự phê bình, phê bình đối với tập thể và cá nhân nghiêm túc, chất lượng, bước đầu nhận diện rõ hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu đã được chỉ ra.

Cùng với đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thường xuyên được tăng cường, chủ động phòng ngừa, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Tổ chức triển khai nhiều giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; tăng cường công tác giáo dục rèn luyện đảng viên; quản lý đảng viên nơi cư trú, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng.

Việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, thực chất hơn, góp phần quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Chấp hành nghiêm quan điểm, nguyên tắc, quy trình, quy chế công tác cán bộ; thực hiện đồng bộ các biện pháp giải quyết số lượng, ưu tiên xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, tăng cường cán bộ đối với các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ cấp phân đội; sắp xếp hợp lý cán bộ trong diện điều chỉnh tổ chức, lực lượng, đơn vị mới thành lập.

Các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng gian bảo mật; gắn xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn với địa bàn an toàn; tập trung rà soát, bảo đảm tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy, cán bộ chủ trì, người làm việc trong các cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật; tăng cường công tác dân vận; kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; chủ động kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao và biểu dương Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã chấp hành kế hoạch kiểm tra của Bộ Chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; công tác giáo dục chính trị tư tưởng tạo ra sự chuyển biến hiệu quả, có nhiều cách làm sáng tạo. Qua đó cho thấy năng lực lãnh đạo của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có chuyển biến tích cực; vai trò, trách nhiệm, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, được nâng cao, góp phần quan trọng vào việc tăng cường uy tín, vai trò của Đảng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo  thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05; chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; tạo sự chuyển biến đồng bộ, hiệu quả. Những kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương sẽ được Đoàn kiểm tra nghiên cứu, tiếp thu và báo cáo với Bộ Chính trị.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự diễn đàn về logistics

Ngày 7/12, tại Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dự Diễn đàn logistics Việt Nam năm 2018 với chủ đề “Logistics kết nối các vùng tăng trưởng kinh tế” do Bộ Công Thương phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) và một số cơ quan tổ chức.

Đây là lần thứ 5 Diễn đàn này được tổ chức, có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội logistics Việt Nam và hàng trăm doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics trong nước và quốc tế.

Phát biểu chào mừng Diễn đàn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chủ tịch Uỷ ban chỉ đạo cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại, cho biết văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII đặt ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng của khu vực dịch vụ phải cao hơn mức tăng của GDP bình quân. Logistics là ngành có giá trị gia tăng cao trong khối ngành dịch vụ cần được quan tâm phát triển nhằm hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất, thương mại.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng chỉ ra một chỉ số “ngược”trong phát triển logistics tại Việt Nam nhiều năm trước đây là đóng góp của ngành này trong GDP còn khiêm tốn, chỉ 3-4%, nhưng ngược lại chi phí của tổ chức, doanh nghiệp bỏ ra cho logistics thì rất cao, hoàn toàn ngược với thế giới.

Nhận định được vai trò của logistics trong nền kinh tế mở, đầu năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 200/QĐ-TTg về nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics đến năm 2025 mở ra một giai đoạn mới cho phát triển logistics ở Việt Nam.

Nghị quyết số 36-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó cũng nhấn mạnh nhu cầu xây dựng, hoàn thiện hạ tầng logistics, kết nối liên thông các cảng biển với các vùng, miền, địa phương trong nước và quốc tế.

Sau các Quyết định của Thủ tướng và Nghị quyết của Trung ương, Phó Thủ tướng cho biết logistics bứt phá mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng tăng trưởng. Ba năm qua, ngành này đạt mức tăng trưởng từ 12-14%. Năm 2018, WB đã xếp hạng Việt Nam ở thứ 36/160 quốc gia được nghiên cứu về logistics toàn cầu, tăng 35 bậc so với 2016 và sếp thứ 3 trong các nước ASEAN.

Nhưng Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh đòi hỏi của nền kinh tế là lớn hơn so với khả năng cung cấp logistics hiện nay, đặc biệt là phải phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp logistics khi hiện nay cả nước mới chỉ có 3.000 doanh nghiệp, chiếm tỉ lệ rất nhỏ so với số lượng hiện nay và hầu hết là những doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, chưa có các tập đoàn logistics lớn đủ khả năng cạnh tranh ở trong khu vực và trên thế giới.

“Phải mở rộng thị phần trong nước và thâm nhập thị trường quốc tế, làm sao cho đóng góp của ngành này với GDP tăng lên và chi phí cho logistics thấp xuống, theo chủ trương là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế và doanh nghiệp. Chính phủ kỳ vọng vào sự hiến kế của các nhà quản lý, nghiên cứu, các hiệp hội và doanh nghiệp qua Diễn đàn này”, Phó Thủ tướng nói.

Với chủ đề logistics tăng cường kết nối vùng, Phó Thủ tướng cho rằng cần quan tâm tới cả kết nối nội vùng kinh tế động lực. Nhà nước với tư cách kiến tạo, sẽ xây dựng, hoàn thiện quy hoạch phát tiển KT-XH nói chung trong đó có quy hoạch kết cấu hạ tầng và cả phát triển logistics.Trên cơ sở đó, huy động các nguồn lực, các thành phần kinh tế, trong và ngoài nước để triển khai chuỗi giá trị các sản phẩm, dịch vụ logistics.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Chính phủ, chính quyền địa phương không xây dựng các chuỗi giá trị này mà vai trò, trách nhiệm thuộc về khối doanh nghiệp, tư nhân”. Chính phủ muốn phát triển mạnh đội ngũ doanh nghiệp logistics trên nền tảng hạ tầng giao thông đồng bộ, môi trường kinh doanh thuận lợi để tăng cường liên kết các vùng kinh tế trong nước và giữa Việt Nam với thế giới.

Phó Thủ tướng cũng đặt ra bài toán cho các ngành, địa phương và doanh nghiệp, Hiệp hội logistics Việt Nam phải phát triển hiện đại và mở rộng quy mô của ngành này trong bối cảnh triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số và thương mại điện tử.

“Chúng tôi sẽ tiếp thu những ý kiến giá trị về phát triển logistics và sẽ thể chế hoá vào Nghị quyết số 01 của Chính phủ năm 2019”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tới thăm cảng Tân Vũ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Vinalines, cảng Lạch Huyện (cảng contariner quốc tế nước sâu đầu tiên của khu vực phía bắc) của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn; thăm Nhà máy sản xuất ô tô Vinfast của Tập đoàn Vingroup tại Hải Phòng./.

Print
726 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top