Responsive image

26 Tháng Năm 2020

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Việt Hòa

NCS Nguyễn Việt Hòa

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Đề tài luận án: “Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động học tập môn học Giáo dục thể chất cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo hướng tích cực hóa người học

Tên ngành: Giáo dục học

Mã ngành: 9140101

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Việt Hòa

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:       1.PGS.TS Hồ Đắc Sơn

                                                              2. TS. Trần Đức Phấn

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thể dục thể thao

 

B. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

    2.1.Đánh giá được thực trạng hoạt động học tập môn học Giáo dục thể chất của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội thông qua: xây dựng tiêu chí đánh giá; thực trạng thể lực sinh viên; thực trạng hoạt động học tập GDTC của sinh viên về động cơ, mục đích, hành động, mức độ hài lòng đối với nội dung chương trình; thực trạng cơ sở vật chất các điều kiện đảm bảo, những khó khăn của công tác GDTC trong nhà trường.

2.2. Qua đánh giá thực trạng và nghiên cứu cơ sở lý luận đề tài xây dựng được 08 biện pháp nâng cao hiệu hoạt động học tập môn GDTC cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà nội theo hướng tích cực hoá người học.

           Đề tài lựa chọn được 5/8 biện pháp đã xây dựng để đưa vào thực tiễn ứng dụng tại Đaị học Quốc gia Hà Nội trong năm học 2016-2017. Kết quả ứng dụng cho thấy sự phù hợp và tính hiệu quả của các biện pháp tác động tốt tới sự tích cực học tập môn học GDTC, kết quả học tập và trình độ thể lực của sinh viên tăng lên.

 

                                                        Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm2019

                                                                       Nghiên cứu sinh

 

                                                                     Nguyễn Việt Hòa

 

        NEW CONTRIBUTIONS ABOUT THE THESIS

  1. PERSONAL INFORMATION

        Thesis title: “measures to improve the effectiveness of learning Physical Education for Ha Noi, Vietnam National University in the direction of activating learners”.

        Speciality: Education

        Code: 9140101

        Name of fellow: Nguyen Viet Hoa

Name of instructor: 1. Assoc. Prof Ho Dac Son

                                        2. Ms. Tran Duc Phan

Name of training institution: Vietnam Science Sport Institute

B. NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

2.1. Assessing the current status of learning Physical Education of students of Hanoi National University through: developing evaluation criteria; considering the actual situation of students' physical strengths; thinking about the motivation, purpose, action and levels of student satisfaction when taking a Physical Education lesson; understanding the importance of sport infrastructure; evaluating the difficulties in teaching Physical Education in the university.

2.2. Through assessing the actual situation and basing onthe rationale for thesis, we have build 8 measures to enhance the performance in physical education for students of Hanoi National University.

There are 5/8 measures have been selected to implement in Hanoi, Vietnam National University in the academic year 2016 - 2017. The result has showed the suitability and effectiveness of the measures. Moreover, it also has broughtpositive impacts on the learning in Physical Education. Optimistically, the results of the study and the fitness level of students has increased.

Hanoi, April 3, 2019

                                                                                                Fellow

 

Nguyen Viet Hoa

Luận án đầy đủ của NCS Nguyễn Việt Hòa có thể tải về TẠI ĐÂY

Print
1371 Rate this article:
3.0

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top