Responsive image

1. Danh sách cán bộ, viên chức và người lao động

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Nguyễn Mạnh Thắng

Phó trưởng phòng

0983999299

thangyhtt2@gmail.com

2

Trương Thị Tuyết

Phó trưởng phòng, kế toán trưởng

0912867869

anhtuyetvkh@gmail.com

3

Hoàng Như Hoa

Chuyên viên

0936060546

hoancvp@yahoo.com.vn

4

Quách Thị Diệu Thu

Kế toán viên

0915255369

dieuthuvkh@gmail.com

5

Bùi Thị Thanh Tâm

Kế toán viên

0915095668

thanhtamvkh@gmail.com

6

Trần Diệp Hạnh

Chuyên viên

0966986706

diephanh1983@yahoo.com

7

Đỗ Thị Thu Hương

Chuyên viên chính

0984683506

dothithuhuong141@gmail.com

8

Lê Anh Tuấn

Chuyên viên

0903298287

leanhtuan69696969@gmail.com

9

Mai Sơn Tùng

Kỹ thuật viên

0934443133

sontung.ttxd@gmail.com

10

Nguyễn Đức Trí

Lái xe

0912161897

 

 

Trần Quang Kết

Bảo vệ, tổ trưởng

0904113155

 

11

Phan Văn Dũng

Bảo vệ

0839313686

 

13

Trần Văn Thao

Bảo vệ

0962646217

 

14

Lê Thị Mai Hương

Tạp vụ

0962626076

 

15

Quách Thanh Thủy

Tạp vụ

0358753907

 

2. Lịch sử hình thành phát triển

-  Phòng Hành chính Tổng hợp được thành lập theo quyết định số 984/QĐ – TCTDTT ngày 29/6/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao trên cơ sở hợp nhất 02 đơn vị là: Phòng Tổ chức - Hành chính và Phòng Kế toán.

3. Chức năng, nhiệm vụ

3.1. Chức năng

       Phòng Hành chính, Tổng hợp có chức năng tham mưu tổng hợp, quản lý và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch; hành chính quản trị; tổ chức bộ máy, nhân sự; tài chính kế toán và triển khai các hoạt động chung của Viện theo quy định.

3.2. Nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình công tác và điều phối các hoạt động của Viện dưới sự chỉ đạo của Viện trưởng. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch  dài hạn, trung hạn, hàng năm… trình Viện trưởng phê duyệt và triển khai thực hiện.

- Tham mưu về công tác tổ chức bộ máy; quản lý cán bộ, viên chức, người lao động: xác định vị trí việc làm, sắp xếp bộ máy, quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, nhận xét đánh giá, đề bạt, luân chuyển điều động, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức, người lao động.

- Tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách chế độ của Nhà nước đối với cán bộ, viên chức, người lao động về: lao động, tiền lương, bảo hiểm và các chế độ chính sách khác theo Quy chế của Viện và quy định của pháp luật.

- Lập và chấp hành dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, nguồn tài trợ, nguồn thu khác trong phạm vi được cấp thẩm quyền phê duyệt hàng năm. Thực hiện đối chiếu, kiểm tra dự toán; chấp hành các định mức, tiêu chuẩn thu, chi tài chính. Quản lý và sử dụng các loại tài sản, vật tư theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện và quy định của pháp luật.

- Xây dựng, trình Viện trưởng phân bổ dự toán tài chính chi tiết cho hoạt động của các đơn vị sau khi dự toán của Viện được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phổ biến và thực hiện các chế độ, chính sách về tài chính, kế toán. Đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đúng mục đích, nội dung, đối tượng sử dụng.

- Tham mưu cho lãnh đạo Viện, các đơn vị của Viện đàm phán, thỏa thuận ký kết, thanh lý các hợp đồng kinh tế, lao động. Phối hợp đôn đốc, kiểm tra các hợp đồng đã ký; đề xuất biện pháp xử lý khi có phát sinh.

- Thực hiện chế độ kế toán các hoạt động kinh tế tài chính; quản lý tài sản của Viện. Kiểm tra sổ kế toán; chủ trì kiểm kê, kiến nghị thanh lý tài sản các đơn vị trực thuộc Viện.

- Tổng hợp số liệu, chứng từ kế toán; lập và nộp báo cáo quyết toán định kỳ. Tổ chức bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán.

- Kế toán trưởng, người làm kế toán có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán. Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ phận kế toán của Viện, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán theo chỉ đạo của Viện trưởng.

- Tổ chức các hoạt động văn phòng, quản lý việc sử dụng con dấu. Thực hiện các hoạt động văn thư lưu trữ theo quy định của pháp luật.

- Lập và thực hiện kế hoạch xây dựng, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản, cơ sở vật chất đảm bảo các yêu cầu hậu cần phục vụ cho hoạt động thường xuyên của Viện.

- Kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các đơn vị. Tổng hợp và báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt động chung của Viện.

- Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật; Hội đồng lương của Viện.

- Là đầu mối công tác quan hệ quốc tế của Viện. Chủ trì việc chuẩn bị và tổ chức phục vụ các hội nghị.

- Quản lý, điều phối hoạt động xe ô tô. Giữ vệ sinh, môi trường Cơ quan và xung quanh Viện. Đảm bảo trật tự trị an, phòng chống cháy nổ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Khoa học Thể dục thể thao giao.

4. Thành tích đạt được

     4.1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận thi đua; cơ quan ban hành Quyết định

2015

Tập thể lao động xuất sắc

370/QĐ-BVHTTDL ngày 27/01/2016

2016

Tập thể lao động xuất sắc

184/QĐ-BVHTTDL ngày 23/01/2017

2017

Tập thể lao động xuất sắc

253/QĐ-BVHTTDL ngày 29/01/2018

2018

Tập thể lao động xuất sắc

632/QĐ-BVHTTDL ngày 25/02/2019

2019

Tập thể lao động xuất sắc

388/QĐ-BVHTTDL ngày 12/02/2020

4.2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận; cơ quan ban hành Quyết định

2015

Bằng khen của Bộ trưởng

371/QĐ-BVHTTDL ngày 27/01/2016

2016

Giấy khen của Tổng cục trưởng

1803/QĐ-TCTDTT ngày 30/12/2016

2017

Bằng khen của Bộ trưởng

254/QĐ-BVHTTDL ngày 29/01/2018

2018

Giấy khen của Tổng cục trưởng

160/QĐ-TCTDTT ngày 14/02/2019

2019

Giấy khen của Tổng cục trưởng

55/QĐ-TCTDTT ngày 16/01/2020

 

Năm 2020, tập thể Phòng Hành chính, Tổng hợp được Hội đồng thi đua khen thưởng Viện Khoa học Thể dục thể thao công nhận là "Tập thể lao động tiên tiến" và đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khen thưởng "Tập thể lao động xuất sắc" và công nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

         

 

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top