Responsive image

26 Tháng Năm 2020

Trang thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thái Hưng

Đề tài luận án: “Nghiên cứu giải pháp phát triển bơi lội chống đuối nước cho học sinh tiểu học tại trường có bể bơi của tỉnh Hải Dương”

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Đề tài luận án: Nghiên cứu giải pháp phát triển bơi lội chống đuối nước cho học sinh tiểu học tại trường có bể bơi của tỉnh Hải Dương

Tên ngành: Giáo dục học

Mã ngành: 9140101

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thái Hưng

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:       1.PGS.TS Lương Kim Chung

 

TS Phan Hồng Minh

                                                          2.

 

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thể dục thể thao

 

B. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Trên cơ sở xác định 9 tiêu chí đánh giá thực trạng công tác dạy bơi và giáo dục kỹ năng chống đuối nước cho HSTH tại các trường tiểu học có bể bơi của tỉnh Hải Dương, tác giả tiến hành đánh giá các mặt đạt được và những hạn chế trong thực hiện Đề án 1236/QĐ-UBND ngày 17/5/2010 giai đoạn 2010 – 2015,  công tác tổ chức dạy bơi ở các trường tiểu học tỉnh Hải Dương, số lượng giáo viên thể dục của 20 trường tiểu học có bể bơi, chất lượng của bể bơi (nguồn nước và các điều kiện đảm bảo vệ sinh nguồn nước, trang bị phương tiện hỗ trợ cho hoạt động dạy và học bơi) và phân tích SWOT về thực trạng dạy bơi và chống đuối nước trong các trường tiểu học tỉnh Hải Dương.

2. Luận án lựa chọn được 6 giải pháp tổ chức triển khai dạy bơi và kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh tiểu học tại các trường có bể bơi trên địa bàn tỉnh Hải Dương và đưa vào ứng dụng 3 giải pháp trong thời gian 3 kỳ nghỉ hè (năm 2015, 2016, 2017), gồm:  Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, hướng dẫn viên tham gia dạy bơi; Giải pháp cải tiến nội dung, chương trình, giáo án giảng dạy bơi chống đuối nước theo hướng tinh gọn, phù hợp điều kiện thực tiễn ở địa phương; Giải pháp tăng cường thực hiện xã hội hóa công tác dạy bơi và giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước. Kết quả ứng dụng cho thấy sự gia tăng số lượng giáo viên thể dục, cộng tác viên tham gia dạy bơi và số lượng HSTH tham gia học bơi vào các kỳ nghỉ hè; chương trình, nội dung dạy bơi và phòng, chống đuối nước được cải tiến phù hợp với điều kiện thực tiễn, qua đó cho thấy hiệu quả trong nâng cao nhận thức kỹ năng thực hiện phòng, chống đuối nước của học HSTH và gia tăng tỷ lệ HSTH đạt được chỉ tiêu đánh giá theo cự ly bơi  nhóm tuổi kết quả khảo sát cho thấy sự hài lòng và gia tăng sự đóng góp của phụ huynh.

                                                       Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm  2019

                                                                       Nghiên cứu sinh

 

 

 

 

                                                                   Nguyễn Thái Hưng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION PAGE ABOUT NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

A. PERSONAL INFORMATION

Thesis thesis: "Studying solutions to develop swimming against drowning for elementary students at the swimming pool school of Hai Duong province"

Sector name: Education

Sector code: 9140101

Full name of graduate student: Nguyen Thai Hung

 

Doctor Pham Hong Minh

Full name of instructor: 1. Vice Prof Luong Kim Chung

                                      2.

Name of training institution: Institute of Sports Science and Sports

 

B. NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

          1. Based on the determination of 9 criteria to assess the status of teaching swimming and educating drowning skills for elementary school students in primary schools with swimming pools of Hai Duong province, the author conducted the evaluation of the achievements and limitations in the implementation of Project 1236 / QD-UBND dated May 17, 2010 in the period of 2010 - 2015, the organization of teaching swimming in primary schools in Hai Duong province, the number of fitness teachers of 20 Primary schools have swimming pools, the quality of swimming pools (water sources and conditions to ensure water hygiene, equipped with facilities to support swimming teaching and learning) and SWOT analysis on the status of teaching swimming and anti drowning in primary schools in Hai Duong province.

2. The thesis selected 6 solutions to organize swimming lessons and drowning prevention skills for elementary students at schools with swimming pools in Hai Duong province and put into use 3 solutions in 3 summer vacation periods (2015, 2016, 2017), including: Solutions to improve the quality of teachers and instructors participating in swimming lessons; Solutions to improve the content, programs and lesson plans for teaching drowning in the direction of streamlining, in accordance with local practical conditions; Solutions to enhance the socialization of swimming teaching and drowning prevention education skills. The results show an increase in the number of gym teachers, collaborators participating in swimming and the number of elementary school students participating in swimming lessons during summer vacations; programs and contents of swimming teaching and drowning prevention have been improved in accordance with practical conditions, thereby showing the effectiveness in raising awareness of prevention and drowning skills of elementary school pupils and increasing. The proportion of elementary school students who achieved the assessment criteria by the age group swimming pool survey results shows satisfaction and increase in the contribution of parents.

Hanoi, July 2, 2019

Fellows

 

 

Nguyen Thai Hung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Đề tài luận án: Nghiên cứu giải pháp phát triển bơi lội chống đuối nước cho học sinh tiểu học tại trường có bể bơi của tỉnh Hải Dương

Tên ngành: Giáo dục học

Mã ngành: 9140101

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thái Hưng

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:       1.PGS.TS Lương Kim Chung

 

TS Phan Hồng Minh

                                                          2.

 

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thể dục thể thao

 

B. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Trên cơ sở xác định 9 tiêu chí đánh giá thực trạng công tác dạy bơi và giáo dục kỹ năng chống đuối nước cho HSTH tại các trường tiểu học có bể bơi của tỉnh Hải Dương, tác giả tiến hành đánh giá các mặt đạt được và những hạn chế trong thực hiện Đề án 1236/QĐ-UBND ngày 17/5/2010 giai đoạn 2010 – 2015,  công tác tổ chức dạy bơi ở các trường tiểu học tỉnh Hải Dương, số lượng giáo viên thể dục của 20 trường tiểu học có bể bơi, chất lượng của bể bơi (nguồn nước và các điều kiện đảm bảo vệ sinh nguồn nước, trang bị phương tiện hỗ trợ cho hoạt động dạy và học bơi) và phân tích SWOT về thực trạng dạy bơi và chống đuối nước trong các trường tiểu học tỉnh Hải Dương.

2. Luận án lựa chọn được 6 giải pháp tổ chức triển khai dạy bơi và kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh tiểu học tại các trường có bể bơi trên địa bàn tỉnh Hải Dương và đưa vào ứng dụng 3 giải pháp trong thời gian 3 kỳ nghỉ hè (năm 2015, 2016, 2017), gồm:  Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, hướng dẫn viên tham gia dạy bơi; Giải pháp cải tiến nội dung, chương trình, giáo án giảng dạy bơi chống đuối nước theo hướng tinh gọn, phù hợp điều kiện thực tiễn ở địa phương; Giải pháp tăng cường thực hiện xã hội hóa công tác dạy bơi và giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước. Kết quả ứng dụng cho thấy sự gia tăng số lượng giáo viên thể dục, cộng tác viên tham gia dạy bơi và số lượng HSTH tham gia học bơi vào các kỳ nghỉ hè; chương trình, nội dung dạy bơi và phòng, chống đuối nước được cải tiến phù hợp với điều kiện thực tiễn, qua đó cho thấy hiệu quả trong nâng cao nhận thức kỹ năng thực hiện phòng, chống đuối nước của học HSTH và gia tăng tỷ lệ HSTH đạt được chỉ tiêu đánh giá theo cự ly bơi  nhóm tuổi kết quả khảo sát cho thấy sự hài lòng và gia tăng sự đóng góp của phụ huynh.

                                                       Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm  2019

                                                                       Nghiên cứu sinh

 

 

 

 

                                                                   Nguyễn Thái Hưng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION PAGE ABOUT NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

A. PERSONAL INFORMATION

Thesis thesis: "Studying solutions to develop swimming against drowning for elementary students at the swimming pool school of Hai Duong province"

Sector name: Education

Sector code: 9140101

Full name of graduate student: Nguyen Thai Hung

 

Doctor Pham Hong Minh

Full name of instructor: 1. Vice Prof Luong Kim Chung

                                      2.

Name of training institution: Institute of Sports Science and Sports

 

B. NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

          1. Based on the determination of 9 criteria to assess the status of teaching swimming and educating drowning skills for elementary school students in primary schools with swimming pools of Hai Duong province, the author conducted the evaluation of the achievements and limitations in the implementation of Project 1236 / QD-UBND dated May 17, 2010 in the period of 2010 - 2015, the organization of teaching swimming in primary schools in Hai Duong province, the number of fitness teachers of 20 Primary schools have swimming pools, the quality of swimming pools (water sources and conditions to ensure water hygiene, equipped with facilities to support swimming teaching and learning) and SWOT analysis on the status of teaching swimming and anti drowning in primary schools in Hai Duong province.

2. The thesis selected 6 solutions to organize swimming lessons and drowning prevention skills for elementary students at schools with swimming pools in Hai Duong province and put into use 3 solutions in 3 summer vacation periods (2015, 2016, 2017), including: Solutions to improve the quality of teachers and instructors participating in swimming lessons; Solutions to improve the content, programs and lesson plans for teaching drowning in the direction of streamlining, in accordance with local practical conditions; Solutions to enhance the socialization of swimming teaching and drowning prevention education skills. The results show an increase in the number of gym teachers, collaborators participating in swimming and the number of elementary school students participating in swimming lessons during summer vacations; programs and contents of swimming teaching and drowning prevention have been improved in accordance with practical conditions, thereby showing the effectiveness in raising awareness of prevention and drowning skills of elementary school pupils and increasing. The proportion of elementary school students who achieved the assessment criteria by the age group swimming pool survey results shows satisfaction and increase in the contribution of parents.

Hanoi, July 2, 2019

Fellows

 

 

Nguyen Thai Hung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Đề tài luận án: Nghiên cứu giải pháp phát triển bơi lội chống đuối nước cho học sinh tiểu học tại trường có bể bơi của tỉnh Hải Dương

Tên ngành: Giáo dục học

Mã ngành: 9140101

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thái Hưng

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:    1.PGS.TS Lương Kim Chung

                                                          2. TS. Phan Hồng Minh

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thể dục thể thao

B. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Trên cơ sở xác định 9 tiêu chí đánh giá thực trạng công tác dạy bơi và giáo dục kỹ năng chống đuối nước cho HSTH tại các trường tiểu học có bể bơi của tỉnh Hải Dương, tác giả tiến hành đánh giá các mặt đạt được và những hạn chế trong thực hiện Đề án 1236/QĐ-UBND ngày 17/5/2010 giai đoạn 2010 – 2015,  công tác tổ chức dạy bơi ở các trường tiểu học tỉnh Hải Dương, số lượng giáo viên thể dục của 20 trường tiểu học có bể bơi, chất lượng của bể bơi (nguồn nước và các điều kiện đảm bảo vệ sinh nguồn nước, trang bị phương tiện hỗ trợ cho hoạt động dạy và học bơi) và phân tích SWOT về thực trạng dạy bơi và chống đuối nước trong các trường tiểu học tỉnh Hải Dương.

2. Luận án lựa chọn được 6 giải pháp tổ chức triển khai dạy bơi và kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh tiểu học tại các trường có bể bơi trên địa bàn tỉnh Hải Dương và đưa vào ứng dụng 3 giải pháp trong thời gian 3 kỳ nghỉ hè (năm 2015, 2016, 2017), gồm:  Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, hướng dẫn viên tham gia dạy bơi; Giải pháp cải tiến nội dung, chương trình, giáo án giảng dạy bơi chống đuối nước theo hướng tinh gọn, phù hợp điều kiện thực tiễn ở địa phương; Giải pháp tăng cường thực hiện xã hội hóa công tác dạy bơi và giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước. Kết quả ứng dụng cho thấy sự gia tăng số lượng giáo viên thể dục, cộng tác viên tham gia dạy bơi và số lượng HSTH tham gia học bơi vào các kỳ nghỉ hè; chương trình, nội dung dạy bơi và phòng, chống đuối nước được cải tiến phù hợp với điều kiện thực tiễn, qua đó cho thấy hiệu quả trong nâng cao nhận thức kỹ năng thực hiện phòng, chống đuối nước của học HSTH và gia tăng tỷ lệ HSTH đạt được chỉ tiêu đánh giá theo cự ly bơi  nhóm tuổi kết quả khảo sát cho thấy sự hài lòng và gia tăng sự đóng góp của phụ huynh.

                                                       Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm  2019

                                                                       Nghiên cứu sinh

                                                                   Nguyễn Thái Hưng

 

INFORMATION PAGE ABOUT NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

A. PERSONAL INFORMATION

Thesis thesis: "Studying solutions to develop swimming against drowning for elementary students at the swimming pool school of Hai Duong province"

Sector name: Education

Sector code: 9140101

Full name of graduate student: Nguyen Thai Hung

 

Full name of instructor: 1. Vice Prof Luong Kim Chung

                                      2. Doctor Phan Hong Minh


Name of training institution: Institute of Sports Science and Sports

B. NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

          1. Based on the determination of 9 criteria to assess the status of teaching swimming and educating drowning skills for elementary school students in primary schools with swimming pools of Hai Duong province, the author conducted the evaluation of the achievements and limitations in the implementation of Project 1236 / QD-UBND dated May 17, 2010 in the period of 2010 - 2015, the organization of teaching swimming in primary schools in Hai Duong province, the number of fitness teachers of 20 Primary schools have swimming pools, the quality of swimming pools (water sources and conditions to ensure water hygiene, equipped with facilities to support swimming teaching and learning) and SWOT analysis on the status of teaching swimming and anti drowning in primary schools in Hai Duong province.

2. The thesis selected 6 solutions to organize swimming lessons and drowning prevention skills for elementary students at schools with swimming pools in Hai Duong province and put into use 3 solutions in 3 summer vacation periods (2015, 2016, 2017), including: Solutions to improve the quality of teachers and instructors participating in swimming lessons; Solutions to improve the content, programs and lesson plans for teaching drowning in the direction of streamlining, in accordance with local practical conditions; Solutions to enhance the socialization of swimming teaching and drowning prevention education skills. The results show an increase in the number of gym teachers, collaborators participating in swimming and the number of elementary school students participating in swimming lessons during summer vacations; programs and contents of swimming teaching and drowning prevention have been improved in accordance with practical conditions, thereby showing the effectiveness in raising awareness of prevention and drowning skills of elementary school pupils and increasing. The proportion of elementary school students who achieved the assessment criteria by the age group swimming pool survey results shows satisfaction and increase in the contribution of parents.

Hanoi, July 2, 2019

Fellows

 

Nguyen Thai Hung

 

Luận án đầy đủ có thể tham khảo: TẠI ĐÂY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print
17866 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top