Responsive image

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Chiêm Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Chiêm

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Chiêm

Đề tài luận án: “Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên khối sư phạm chuyên khoa thể dục thể thao trường Đại học Tây Bắc”.
Tên ngành: Giáo dục học
Mã ngành: 9140101
Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Chiêm
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:


Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top