Responsive image

NCS Lê Mạnh Cường bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ cấp Viện

Đề tài:“Nghiên cứu ảnh hưởng tập luyện môn võ thuật Công an nhân dân đến thể lực nam sinh viên Học viện an ninh nhân dân”

Ngày 29 tháng 9 năm 2020, NCS Lê Mạnh Cường đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ cấp Viện với đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng tập luyện môn võ thuật Công an nhân dân đến thể lực nam sinh viên Học viện an ninh nhân dân”

NCS Lê Mạnh Cường bảo vệ LATS của mình trước Hội đồng 

Hội đồng chấm luận án cho NCS gồm 7 người do PGS.TS Nguyễn Danh Hoàng Việt làm Chủ tịch.

Công tác Giáo dục thể chất nói chung và giảng dạy võ thuật nói riêng trong các Học viện, trường Công an nhân dân có ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt đối với việc đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, đặc biệt là với lực lượng vũ trang với yêu cầu về thể lực ngày càng cao để sẵn sàng đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong tình hình hiện nay.

Xuất phát từ những lý do trên, tác giả đã tiến hành nghiên cứu đề tài:“Nghiên cứu ảnh hưởng tập luyện môn võ thuật Công an nhân dân đến thể lực nam sinh viên học viện an ninh nhân dân”.

Tác giả Lê Mạnh Cường đã Nghiên cứu ảnh hưởng tập luyện môn võ thuật công an nhân dân đến thể lực nam sinh viên Học viện an ninh nhân dân. Tác giả đã đánh giá được thực trang giảng dạy, tập luyện môn võ thuật CAND và thể lực nam sinh viên Học Viên An Ninh Nhân Dân; Đồng thời đánh giá ảnh hưởng tập luyện môn võ thuật CAND đến thể lực nam sinh viên Học Viện An Ninh Nhân Dân. Đây là một vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa khoa học và tính ứng dụng cao nhưng chưa được tác giả nào quan tâm nghiên cứu.

Luận án đã chỉ ra được thực trạng các điều kiện đảm bảo cho hoạt động tập luyện võ thuật Công an nhân dân của Học viện An ninh nhân dân (bao gồm: việc giảng dạy, tập luyện, cơ sở vật chất...); Thực trạng thể chất của sinh viên Học viện An ninh nhân dân. Để từ đó lựa chọn được 02 chỉ tiêu thể hình; 13 chỉ tiêu chức năng sinh lý của hệ vận chuyển Oxy; 04 chỉ tiêu chức năng sinh lý hệ trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng; 02 chỉ tiêu chức năng sinh lý thần kinh; 04 test đánh giá thể lực để đánh giá ảnh hưởng của tập luyện môn võ thuật Công an nhân dân tới thể lực của sinh viên Học viện An ninh nhân dân.

Toàn cảnh lễ bảo vệ LATS của NCS Lê Mạnh Cường

Kết quả nghiên cứu cho thấy, đội ngũ giảng viên Học viện An ninh nhân dân đã cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu khối lượng công tác giảng dạy của học phần môn võ thuật Công an nhân dân có trình độ thạc sỹ trở lên; Thực trạng cơ sở vật chất dành cho tập luyện môn võ thuật Công an nhân dân là tương đối đầy đủ, đáp ứng tốt nhu cầu tập luyện của sinh viên; Thực trạng thể chất sinh viên Học viện An ninh nhân dân trước khi tập luyện võ thuật Công an nhân dân: Thể hình của nam sinh viên Học viện An ninh nhân dân hơn người bình thường cùng độ tuổi và giới tính; Các chức năng tâm sinh lý của sinh viên Học viện An ninh nhân dân nằm trong khoảng tham chiếu giá trị trung bình của người khoẻ mạnh cùng độ tuổi và giới tính, và đạt được ngưỡng đánh giá tốt hơn, cao hơn ở những người bình thường khi so sánh với hằng số sinh học người Việt Nam; Thể lực của nam sinh viên Học viện An ninh nhân dân trước khi tập luyện võ thuật Công an nhân dân chỉ đạt mức trung bình theo tiêu chuẩn Rèn luyện thể lực.

Tuy nhiên, sau khi tập luyện môn võ thuật Công an nhân dân, hình thái của nam sinh viên Học viện An ninh nhân dân cao hơn mức trung bình của người Việt Nam cùng giới tính và lứa tuổi, có sự tăng trưởng các chỉ số hình thái theo từng thời kỳ tập luyện, sự tăng trưởng có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác xuất p<0.05; Sau khi tập luyện môn võ thuật Công an nhân dân, chức năng tâm –sinh lý của nam sinh viên Học viện An ninh nhân dân nằm trong khoảng tham chiếu giá trị trung bình của người khoẻ mạnh cùng độ tuổi và giới tính, và đạt được ngưỡng đánh giá tốt hơn, cao hơn ở những người bình thường khi so sánh với hằng số sinh học người Việt Nam, chức năng tâm –sinh lý của nam sinh viên Học viện An ninh nhân dân đạt ở ngưỡng tối ưu, một số chỉ số chức năng tâm –sinh lý tăng trưởng theo từng thời kỳ tập luyện, sự tăng trưởng có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất p<0.05.

Sau khi tập luyện môn võ thuật Công an nhân dân, thể lực của nam sinh viên Học viện An ninh nhân dân cao hơn mức trung bình của người Việt Nam cùng giới tính và lứa tuổi, các test thể lực theo từng thời kỳ tập luyện môn võ thuật Công an nhân dân có sự tăng trưởng, sự tăng trưởng có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác xuất p<0.05. Thể lực của nam sinh viên Học viện An ninh nhân dân tỷ lệ xếp loại đạt tăng lên theo từng học phần, xếp loại không đạt giảm xuống.

Luận án được trình bày 133 trang gồm: Phần mở đầu: (3 trang); Chương 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu (42 trang); Chương 2: Đối tượng, phương pháp và tổ chức nghiên cứu (17 trang); Chương 3: Kết quả nghiên cứu và bàn luận (68 trang); Phần kết luận và kiến nghị (2 trang). Trong luận án có 33 bảng và 28 biểu đồ. Luận án sử dụng 86 tài liệu tham khảo trong đó 83 tài liệu trong nước, 2 tài liệu nước ngoài, 1Website) và 5 phụ lục.

Với những đóng góp của luận án, Hội đồng khoa học đã thống nhất thông qua và đề nghị Viện trưởng Viện Khoa học TDTT công nhận kết quả luận án, cấp bằng Tiến sỹ cho NCS sau khi chỉnh sửa đề tài hoàn chỉnh.

Hội đồng Khoa học chụp ảnh lưu niệm chúc mừng NCS Lê Mạnh Cường

Print
30 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top