Responsive image

NCS Trịnh Kiên bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ cấp Viện

Tên đề tài:“Nghiên cứu hệ thống bài tập phát triển sức bền chuyên môn cho nữ vận động viên bóng đá lứa tuổi 16 - 17 thành phố Hà Nội”.

Ngày 8 tháng 10 năm 2020, NCS Trịnh Kiên đã bảo vệ LATS giáo dục học cấp Viện với đề tài: Nghiên cứu hệ thống bài tập phát triển sức bền chuyên môn cho nữ vận động viên bóng đá lứa tuổi 16 - 17 thành phố Hà Nội.

NCS Trịnh Kiên bảo vệ LATS trước Hội đồng

Hội đồng Khoa học chấm luận án tiến sĩ cho NCS Trịnh Kiên gồm 7 thành viên, do GS.TS Nguyễn Đại Dương làm Chủ tịch Hội đồng.

Kết quả nghiên cứu đề tài luận án của nghiên cứu sinh Trịnh Kiên là công trình nghiên cứu có ý nghĩa khoa học, có ý nghĩa  lý luận và giá trị thực tiễn trong công tác đào tạo và huấn luyện VĐV bóng đá nữ hiện nay. Cấu trúc luận án đảm bảo đúng quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo và yêu cầu của cơ sở đào tạo. 

Các phương pháp nghiên cứu sử dụng trong đề tài luận án đảm bảo độ tin cậy và tính khả thi để giải quyết các mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Đối tượng nghiên cứu bao hàm đủ các mục đích đặt ra của luận án. 

Kết quả đề tài lựa chọn được hệ thống 13 test chuyên môn trong đánh giá sức sức bền chuyên môn cho nữ VĐV bóng đá lứa tuổi 16 - 17 trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm:02 test yếu tố tâm lý; 07 test yếu tố thể lực chuyên môn; 04 test yếu tố y sinh học; thiết lập được 08 bảng phân loại, 08 bảng điểm tổng hợp từng test tương ứng với từng vị trí chuyên môn thi đấu của từng lứa tuổi và 01 bảng tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp của các test.  Trên cơ sở đó đánh giá được thực trạng bền chuyên môn cho nữ VĐV bóng đá lứa tuổi 16 - 17 thành phố Hà Nội theo các test đã lựa chọn.  Đã lựa chọn được 60 bài tập chuyên môn ứng dụng trong huấn luyện phát triển sức bền chuyên môn cho nữ VĐV bóng đá lứa tuổi 16 - 17 thành phố Hà Nội, bao gồm 03 nhóm:

  • Nhóm bài tập phát triển sức bền chuyên môn không bóng: 14 bài tập;
  • Nhóm bài tập phát triển sức bền chuyên môn có bóng: 30 bài tập;
  • Nhóm bài tập trò chơi và thi đấu: 16 bài tập.

Qua thực nghiệm sư phạm 12 tháng của hệ thống các bài tập đã chọn ứng dụng trong huấn luyện để phát triển sức bền chuyên môn cho nữ VĐV bóng đá lứa tuổi 16 - 17 thành phố Hà Nội. Kết quả cho thấy hiệu quả của các bài tập tác động tốt nâng cao sức bền chuyên môn của nữ VĐV bóng đá lứa tuổi 16 - 17 thành phố Hà Nội thể hiện ở sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về các test và kết quả xếp loại tổng hợp đánh giá trình độ sức bền chuyên môn cho đối tượng nghiên cứu. 

Nội dung luận án đáp ứng yêu cầu luận án tiến sĩ Giáo dục học; hình thức luận án đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Viện Khoa học Thể dục thể thao.

Tuy nhiên, NCS vẫn cần hoàn thiện luận án theo ý kiến nhận xét của Hội đồng và các nhà khoa học tham dự như: phần mở đầu nên viết cô đọng và logic hơn; cần làm rõ 2 khái niệm “nữ vận động viên bóng đá lứa tuổi 16 – 17” và  “nữ vận động viên bóng đá giai đoạn chuyên môn hóa sâu”  trong luận án vì 2 khái niệm là khác nhau không đồng nhất, các lỗi in ấn....

Hội đồng Khoa học chúc mừng NCS Trịnh Kiên

Kết quả với 7/7 phiếu tán thành đồng ý đề tài và kết quả nghiên cứu luận án của nghiên cứu sinh Trịnh Kiên đáp ứng yêu cầu đối với một luận án tiến sĩ Giáo dục học, mã ngành 9140101. Hội đồng khoa học chấm luận án đã chính thức thông qua và đề nghị đơn vị đào tạo là Viện khoa học TDTT công nhận kết quả nghiên cứu và cấp bằng Tiến sỹ cho NCS sau khi chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của Hội đồng./.

 

Print
59 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top