Responsive image

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2019

Tuyển sinh 2019

Ngày 28 tháng 11 năm 2019, Viện Khoa học ra quyết định số  28/TB-VKHTDTT về việc tuyển nghiên cứu sinh năm 2019. Toàn văn quyết định như sau:

Các điều kiện kèm theo xin xem chi tiết TẠI ĐÂY

Print
742 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top