Responsive image

THÔNG BÁO: Về việc tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế năm 2019

(Thay thế thông báo số 09/TB-VKHTDTT ngày 30 tháng 7 năm 2019)

Ngày 10 tháng 7 năm 2019, Viện Khoa học Thể dục thể thao ra Thông báo số 17/TB-VKHTDTT về việc Tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế năm 2019. Toàn văn thông báo như sau:

Print
2211 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top