Responsive image

Trang thông tin luận án tiến sĩ

Nghiên cứu sinh Phan Thùy Linh

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN.
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu nội dung, tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện vận động viên chạy cự ly trung bình (800 m, 1500 m) cấp cao Việt Nam”.
Tên ngành: Giáo dục học.
Mã ngành: 9140101.
Họ và tên nghiên cứu sinh: PHAN THÙY LINH.
Khoá đào tạo: Không tập trung
Thời gian đào tạo: Từ tháng 11/2013 đến tháng 11/2017
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 1. PGS.TS. Đặng Hà Việt.
2. TS. Nguyễn Kim Lan.
Tên cơ sở đào tạo: Viện khoa học Thể dục thể thao, Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
B. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN.
1. Hiệu quả của quá trình huấn luyện VĐV chạy cự ly trung bình phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó việc lựa chọn các phương pháp, phương tiện và biện pháp phù hợp, có cơ sở khoa học nhằm đánh giá trình độ tập luyện của VĐV giữ vị trí vô cùng quan trọng. Qua quá trình nghiên cứu chặt chẽ, luận án đã xác lập được một hệ thống 19 tiêu chí (test và chỉ số) chuyên môn đặc trưng đảm bảo độ tin cậy và giá trị thông báo cao nhằm đánh giá trình độ tập luyện của VĐV chạy cự ly trung bình cấp cao Việt Nam phù hợp với giai đoạn hoàn thiện thể thao bao gồm: nhóm yếu tố hình thái với 03 chỉ số; nhóm yếu tố chức năng - tâm lý với 08 chỉ số và nhóm yếu tố chuyên môn với 08 test. 2. Kết quả nghiên cứu đã xác định được tỷ trọng ảnh hưởng của các nhóm yếu tố thành phần cầu thành trình độ tập luyện của VĐV, qua đó cho phép xác nhận bản chất tác động và ảnh hưởng của từng tiêu chí đã lựa chọn trong quá trình đánh giá trình độ tập luyện của VĐV chạy cự ly trung bình cấp cao Việt Nam, trong đó nhóm yếu tố chức năng tâm lý và nhóm yếu tố chuyên môn chiếm tỷ trọng lớn đến thành tích thi đấu của các VĐV (tổng tỷ trọng của 2 nhóm là 77.40%2 đối với nam và 75.10% đối với nữ). Độ tin cậy, tính thông báo và mức độ ảnh hưởng của từng nhóm yếu tố thành phần đã được xác định và kiểm nghiệm trong thực tiễn huấn luyện và kiểm tra - đánh giá trình độ tập luyện của VĐV chạy cự ly trung bình cấp cao Việt Nam đạt đủ độ tin cậy ở ngưỡng xác xuất thống kê cần thiết. 3. Đã xây dựng được 04 bảng phân loại, 04 bảng điểm tổng hợp theo từng tiêu chí và 01 bảng điểm tổng hợp xếp loại trình độ tập luyện cho VĐV chạy cự ly trung bình cấp cao Việt Nam có tính đến tỷ trọng ảnh hưởng của các nhóm yếu tố thành phần. Các tiêu chuẩn đã xây dựng qua kiểm nghiệm thực tiễn đã khẳng định được tính ưu việt, mức độ chính xác và đảm bảo tính khách quan khi đánh giá trình độ tập luyện của VĐV. 
Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020
Nghiên cứu sinh
Phan Thùy Linh

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS - INFORMATION PAGE
A. PERSONAL INFORMATION.
Title of thesis: “The research on the content and standards of the assessment in the level of training of elite athletes (runners of average 800 m, 1500 m)”.
Sector name: Physical Education
Sector code: 9140101
Full name of PhD student: PHAN THUY LINH
Training course: Disunited
Training time: From November 2013 to November 2017
Full name of the instructors: 1. Assoc. Prof. Dang Ha Viet
2. Ph.D. Nguyen Kim Lan
The training institution: The Institute of Sports Science and Sports, Vietnam Sport Administration, Ministry of Culture, Sport and Tourism.
B. OUTCOMES DISCUSSION FROM THE RESEARCH RESULTS.
1. The effectiveness of the training of athletes with average distance depends on many factors. Among them, the selection of appropriate methods, and scientific-based means and measures to assess the training level of athletes are crucial. Through a research process, the thesis has established a system of 19 specific criteria (test and index) to ensure high reliability and notification value to assess to the training level of Vietnamese elite average distance runners. It is in accordance with the finishing stage including: morphological factors with 03 indicators; functional - psychological factors with 08 indicators and professional factors with 08 tests. 2. The research results have determined the proportion factors’ impaction on the training level of athletes. Therefore, each factors are studied. Moreover, their influence on each selected criteria in the process of assessing the training level of Vietnamese elite average distance runners are confirmed, in which psychological and professional factors account for a large proportion of the athletes' performance4 (the total proportion of the two groups is 77.40% for men and 75.10% for women). The reliability, notification and impaction of each group of factors has been determined and tested in practical training and testing - assessing the training level of elite average distance runners. The research results are statistically significant. 3. There are four tabulations, four synthesized tables to respond to each criterion and 01 synthesized table to classify the level of training for Vietnamese elite medium-distance athletes in this study. These tables have taken into account the proportion of influence from each group of research factors. Via practical testing, the excellence, accuracy and objectivity of the standards when assessing the training level of athletes are also confirmed. 
Hanoi, January 9, 2020
PhD student
Phan Thuy Linh

Print
1018 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top