Responsive image

18 Tháng Bảy 2024

Bộ VHTTDL đẩy mạnh chuyển đổi số bằng Kế hoạch cụ thể

Nguồn: tdtt.gov.vn

 

Nhằm đẩy mạnh Chương trình chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch Hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nội dung kế hoạch bám sát định hướng chuyển đổi số năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, góp phần hoàn thành các mục tiêu về chuyển đổi số năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, các đơn vị cần bám sát thực tiễn, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, tạo bứt phá trong chuyển đổi số gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Huy động mọi nguồn lực trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số; các cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực, kịp thời trong công tác phối hợp triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2024 và các nhiệm vụ được giao về chuyển đổi số.

 

Image

Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ VHTTDL bám sát định hướng chuyển đổi số năm 2024 của Ủy ban Quốc gia

Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số; tăng cường công tác kiểm tra, đo lường, giám sát, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ.

Đặc biệt, các thành viên trong Ban chỉ đạo cần chủ động chỉ đạo, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ, ưu tiên bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách được giao năm 2024 để thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số tại đơn vị nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ được phân công, kết hợp với các nhiệm vụ theo Chương trình, kế hoạch chuyển đổi số của Bộ. Kế hoạch được xây dựng phải đảm bảo rõ từng công việc, đo lường được kết quả thực hiện và đồng bộ với các chương trình, kế hoạch tại đơn vị.

Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Chủ động đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo Chương trình chuyển đổi số của Bộ.

Các nhóm nhiệm vụ cụ thể để triển khai hiệu quả Kế hoạch Hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm:

Công tác chỉ đạo, điều hành; kiểm tra, giám sát: Tham gia phiên họp của ỦyBan chuyển đổi số quốc gia; Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số; Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch đã được ban hành.

Số hóa: Tổ chức Hội nghị về chuyển đổi số để thúc đẩy số hóa ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Quản trị số: Triển khai các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm kỹ thuật, kết nối với hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ (Hệ thống EMC); Hoàn thiện hệ thống thông tin báo cáo.

Dữ liệu số: Xây dựng và triển khai Kế hoạch hình thành Kho cơ sở dữ liệu điện tử dùng chung ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/4/2020 về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số; Xây dựng hệ thống thông tin, phần mềm quản lý chuyên ngành, cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, phục vụ công tác chuyên môn theo quy định; Triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ công tác số hóa, chuyển đổi, chuẩn hóa dữ liệu về hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC theo Quyết định số 3069/QĐ-BVHTTDL ngày 27/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC giai đoạn 2020-2025 và Quyết định số 1801/QĐ-BVHTTDL ngày 04/6/2021 ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Phát triển Hạ tầng số: Tăng cường nâng cấp, bổ sung hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống trang thiết bị tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin: Tổ chức rà soát, thống kê, cập nhật danh mục hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm 100% hệ thống thông tin từ cấp độ 1 đến cấp độ 5 (nếu có) đang vận hành phải được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin; Tổ chức triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt; Chủ động định kỳ tổ chức hoạt động kiểm tra, đánh giá tuân thủ các quy định, giám sát việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ trong phạm vi quản lý, tối thiểu 01 lần/01 năm.

Truyền thông và phát triển nhân lực số: Tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số quốc gia, nhất là dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng số… ; Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng số, kỹ năng sử dụng các nền tảng số cho đội ngũ cán bộ, công chức; cán bộ chuyên trách và thành viên Mạng lưới chuyển đổi số của Bộ./.

An An

Print
65 Rate this article:
No rating

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top