Responsive image

20 Tháng Sáu 2024

Thông báo Tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022-2023

Công văn số 1669/BVHTTDL-KHCNMT về việc xây dựng Hồ sơ thuyết minh tham gia tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022-2023

Ngày 24/5/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 1669/BVHTTDL-KHCNMT về việc xây dựng Hồ sơ thuyết minh tham gia tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022-2023

Thực hiện Quyết định số 1657/QĐ-BVHTTDL ngày 24/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa vào tuyển chọn thực hiện năm 2022-2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn việc xây dựng Hồ sơ Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

1. Căn cứ xây dựng Thuyết minh:

          Các cơ quan, đơn vị và cá nhân thuộc Bộ căn cứ định hướng mục tiêu, yêu cầu đối với nội dung nghiên cứu và sản phẩm của các đề tài độc lập cấp Bộ và đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ “Xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” tại Quyết định số 1657 để xây dựng thuyết minh tham gia tuyển chọn.

         2. Hồ sơ thuyết minh đề tài KH&CN:

          2.1. Thuyết minh đề tài KH&CN xây dựng theo quy định tại Thông tư số 16/2015/TT-BVHTTDL ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Điều 10: Tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ; Điều 12: Hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ).

         Lưu ý: Tất cả các thuyết minh tham gia tuyển chọn phải có bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu.

         2.2. Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2022-2023:

         - Căn cứ các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán, khung định mức xây dựng dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015TTLT-BTC-BKHCN giữa Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 22/4/2015 về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;        - Nội dung chi điều tra, khảo sát căn cứ quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và  quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia;

         - Các định mức chi trong xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tại Quyết định số 981/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

         - Căn cứ các phần công việc khoán chi, phần công việc không khoán chi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính về việc quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước, để đề xuất phương thức khoán, trong đó xác định rõ phần công việc khoán và phần công việc không khoán;         - Chế độ công tác phí của chủ nhiệm và các thành viên tham gia nhóm nghiên cứu áp dụng quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ tài chính quy định về chế độ công tác phí và chế độ chi hội nghị.

         3. Nơi nhận và thời hạn nộp Hồ sơ

          - Nơi nhận: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), số 51, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

          - Thời hạn nộp hồ sơ: trước 16h30, ngày 22 tháng 6 năm 2021.

Thông tin chi tiết liên hệ số điện thoại: 043.9438234./.

Print
493 Rate this article:
4.0

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top