Responsive image

23 Tháng Năm 2024

Viện Khoa học TDTT ban hành Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Giáo dục học - Mã ngành 9140101 (lĩnh vực Thể dục thể thao)

Tháng 6 năm 2022

Viện Khoa học TDTT ra Quyết định số 90/QĐ-VKHTDTT ngày 21 tháng 6 năm 2022 về việc sửa đổi, bổ sung và thay thế Quyết định 144/QĐ-VKHTDTT ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Viện trưởng Viện Khoa học Thể dục thể thao về Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Giáo dục học - Mã ngành 9140101 (lĩnh vực Thể dục thể thao). Nội dung QĐ như sau

TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO

VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO

Số 90/QĐ-VKHTDTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

à Nội, ngày  21  tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung và thay thế Quyết định 144/QĐ-VKHTDTT ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Viện trưởng Viện Khoa học Thể dục thể thao về Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Giáo dục học - Mã ngành 9140101 (lĩnh vực Thể dục thể thao).

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO

Căn cứ Quyết định số 984/QĐ-TCTDTT ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Tổng cục Thể dục thể thao quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thể dục thể thao;

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-SĐH ngày 10 tháng 01 năm 1990 của Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ Sau đại học cho Viện Khoa học Thể dục thể thao;

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Thể dục thể thao theo Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT;

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý Khoa học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Giáo dục học - Mã ngành 9140101 (lĩnh vực Thể dục thể thao) (có chương trình kèm theo).

Điều 2. Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Giáo dục học - Mã ngành 9140101 (lĩnh vực Thể dục thể thao) áp dụng cho các nghiên cứu sinh của Viện Khoa học Thể dục thể thao được công nhận trúng tuyển nghiên cứu sinh bắt đầu từ năm 2021. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định 144/QĐ-VKHTDTT ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Viện trưởng Viện Khoa học Thể dục thể thao về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Giáo dục học - Mã ngành 9140101 (lĩnh vực Thể dục thể thao).

Điều 3. Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý khoa học và các nghiên cứu sinh trúng tuyển từ năm 2021 của Viện Khoa học Thể dục thể thao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Vụ GDĐH, Bộ GD& ĐT;

- Vụ Đào tạo, Bộ VH, TT&DL;

- Các phó Viện trưởng;

- Các phòng, Trung tâm, các NCS của Viện;

- Lưu: VT, ĐTQL, N(100).

 

 

 

(để báo cáo)

VIỆN TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Trần Hiếu

 

Toàn văn nội dung Quyết định có thể TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Print
986 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Trần Hiếu
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: thongtinthethao@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top