Responsive image

Trang thông tin LATS của NCS Nguyễn Quang San

Nghiên cứu xây dụng nội dung hoạt động Câu lạc bộ thể thao giải trí cho sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

  1. THÔNG TIN NHÂN:

Đề tài luận án: “Nghiên cứu xây dụng nội dung hoạt động Câu lạc bộ thể thao giải trí cho sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp”

Tên ngành:        Giáo dục học

Mã ngành:          9140101

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Quang San

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:          

1. GS.TS. Lâm Quang Thành

2. PGS.TS. Phạm Xuân Thành

Tên cơ sở đào tạo:                      Viện Khoa học Thể dục thể thao.

B. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án đã đưa ra góc nhìn tổng thể về hoạt động thể thao ngoại khoá nói chung và những vấn đề mới trong nghiên cứu đánh giá thực trạng tham gia hoạt động thể thao ngoại khoá với mục đích giải trí của sinh viên. Kết quả nghiên cứu thực trạng là cơ sở để định hướng xây dựng nội dung hoạt động của Câu lạc bộ thể thao giải trí phù hợp với đặc thù học tập, giải trí của sinh viên trường Đại học Lâm Nghiệp.

Luận án xác định được 12 nội dung với 62 nội dung chi tiết, đảm bảo tính toàn diện trong tổ chức các hoạt động của Câu lạc bộ thể thao giải trí cho sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp; trong đó, các nội dung thể hiện rõ các nội dung mang tính pháp lý, các nội dung mang tính chuyên môn, các nội dung liên quan đến nhân lực, các nội dung có tính chất quản lý và các điều kiện vận hành Câu lạc bộ thể thao giải trí. Các nội dung được đánh giá có tính cần thiết, khả thi và phù hợp để làm cơ sở cho việc ứng dụng, vận hành Câu lạc bộ thể thao giải trí trong thực tiễn tại trường Đại học Lâm nghiệp.

Từ kết quả ứng dụng thực nghiệm, thông qua mức độ tăng trưởng của các tiêu chí đánh giá sự phát triển thể chất và cảm nhận tích cực về mặt tinh thần của sinh viên, các nội dung hoạt động Câu lạc bộ thể thao giải trí cho sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp thể hiện tính thực tiễn cao trong việc đáp ứng mục tiêu của hoạt động thể thao ngoại khoá, đẩy mạnh phong trào tập luyện thể thao phù hợp  với đặc thù ngành nghề, đáp ứng với nhu cầu giải trí của sinh viên và góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn học giáo dục thể chất tại trường Đại học Lâm nghiệp.

Hà Nội, ngày    tháng   năm 2020

Nghiên cứu sinh

 

Nguyễn Quang San

 

INFORMATION ON NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

  1. PERSONAL INFORMATION

Thesis title: Research on building the activities’ contents of the recreational sports Club for students at the University of Forestry

Name industry: Education;                      Code industry: 9140101

Name of PhD student: Nguyen Quang San

Full name of instructors:

               1. Prof. PhD Lam Quang Thanh

              2. Assoc. Prof. PhD Pham Xuan Thanh

              Training institution: Vietnam Sport Science Institute.

​B. THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATITON

The dissertation gave an overview of extracurricular sport activities in general and new issues in the study assessing the situation of participating in extracurricular sports activities for the purpose of students' entertainment. The results of current research are the basis for orienting the construction of activities’ contents of the recreational sports Club in accordance with the specific learning and entertainment characteristics of students at the Vietnam National University of Forestry (University of Forestry).

The dissertation identified 12 contents with 62 details, ensuring the comprehensiveness in organizing activities of recreational sports Club for students  of University of Forestry; in which, the contents clearly showed the legal issues, specialization issues, human resources issues, club management issues and operating conditions of the recreational sports Club. The contents are assessed to be necessary, feasible and appropriate to serve as a basis for the practical application and operation of the recreational sports Club at the University of Forestry.

From the results of empirical application, through the growth of the criteria  to evaluate the physical development and positive mental feelings of students, the activities’ contents of recreational sports club for students of University of Forestry show high practicality in meeting the objectives of extracurricular sports activities, promoting sports practice movements in accordance with industry specificities, meeting the entertainment needs of students and contribute to improving the  quality of teaching and learning physical education subjects at the University of Forestry

 

Hanoi, April…., 2020

PhD student

Nguyen Quang San

 

Link tải luận án: TẠI ĐÂY

Print
256 Rate this article:
4.0

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top