Responsive image

Trang thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trịnh Kiên

Nghiên cứu hệ thống bài tập phát triển sức bền chuyên môn cho nữ vận động viên bóng đá lứa tuổi 16 - 17 thành phố Hà Nộ

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu hệ thống bài tập phát triển sức bền chuyên môn cho nữ vận động viên bóng đá lứa tuổi 16 - 17 thành phố Hà Nội”.

Tên ngành: Giáo dục học.

Mã ngành: 9140101.

Họ và tên nghiên cứu sinh: TRỊNH KIÊN.

Khoá đào tạo: Không tập trung Thời gian đào tạo: Từ tháng 11/2015 đến tháng 11/2019

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 1. PGS.TS. Trần Đức Dũng.

2. PGS.TS. Đặng Thị Hồng Nhung.

Tên cơ sở đào tạo: Viện khoa học Thể dục thể thao, Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

B. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Đã chọn được hệ thống 13 tiêu chí chuyên môn ứng dụng trong đánh giá sức sức bền chuyên môn cho nữ VĐV bóng đá lứa tuổi 16 - 17 trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm: nhóm yếu tố tâm lý - 02 tiêu chí; nhóm yếu tố thể lực chuyên môn - 07 tiêu chí; nhóm yếu tố y sinh học - 04 tiêu chí. Trên cơ sở đó, đã lập được 08 bảng phân loại, 08 bảng điểm tổng hợp từng test và 01 bảng tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp của các tiêu chí tương ứng với từng vị trí chuyên môn thi đấu theo từng lứa tuổi 16 và 17 nhằm mục đích đánh giá sức bền chuyên môn cho nữ VĐV bóng đá lứa tuổi 16 - 17 thành phố Hà Nội. Hệ thống các tiêu chí và tiêu chuẩn này đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn huấn luyện, kiểm tra - đánh giá cho đối tượng nghiên cứu, thể hiện rõ tính hiệu quả và độ tin cậy cần thiết. Vấn đề huấn luyện thể lực chuyên môn nói chung và huấn luyện sức bền chuyên môn nói riêng cho nữ VĐV bóng đá lứa tuổi 16 - 17 tại các Trung tâm Huấn luyện thể thao, các câu lạc bộ bóng đá trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện 2 nay còn nhiều hạn chế, dẫn đến trình độ sức bền chuyên môn của các VĐV không đồng đều, và chưa được cao.

2. Đã lựa chọn được 60 bài tập chuyên môn cơ bản thuộc 03 nhóm nhằm huấn luyện phát triển sức bền chuyên môn cho nữ VĐV bóng đá lứa tuổi 16 - 17 thành phố Hà Nội, bao gồm: nhóm bài tập phát triển sức bền chuyên môn không bóng - 14 bài tập; nhóm bài tập phát triển sức bền chuyên môn có bóng - 30 bài tập; nhóm bài tập trò chơi và thi đấu - 16 bài tập. Qua thực nghiệm sư phạm 12 tháng đã xác định được hiệu quả rõ của hệ thống các bài tập đã chọn ứng dụng trong huấn luyện để phát triển sức bền chuyên môn cho nữ VĐV bóng đá lứa tuổi 16 - 17 thành phố Hà Nội, thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về các test và kết quả xếp loại tổng hợp đánh giá trình độ sức bền chuyên môn cho đối tượng nghiên cứu ở ngưỡng xác xuất P < 0.05. .

 NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS - INFORMATION PAGE

A. PERSONAL INFORMATION.

Title of thesis: “Researching the system of professional endurance development exercises for female football players aged 16 - 17 years in Hanoi city”.

Sector name: Physical Education

Sector code: 9140101

Full name of PhD student: TRINH KIEN

Training course: Disunited

Training time: From November 2015 to November 2019

Full name of the instructors: 1. Assoc. Prof. Tran Duc Dung

2. Assoc. Prof. Dang Thi Hong Nhung

The training institution: The Institute of Sports Science and Sports, Vietnam Sport Administration, Ministry of Culture, Sport and Tourism.

B. OUTCOMES DISCUSSION FROM THE RESEARCH RESULTS.

1. A selection of 13 professional criteria system has been applied in assessing the professional endurance for female football players aged 16 - 17 in Hanoi city, including: psychological factors - 02 criteria ; group of professional physical factors - 07 criteria; Biomedical factor group - 04 criteria. On that basis, 08 classification tables, 08 overall score sheets for each test and 01 standard evaluation table for the criteria corresponding to each professional position competed by ages 16 and 17 aims to assess the professional endurance for female soccer players aged 16-17 in Hanoi city. This system of criteria and standards has been tested in the practice of training, testing - evaluating for research subjects, clearly demonstrating the effectiveness and reliability needed. The issue of professional physical training in general and professional endurance training in particular for female football players aged 16 - 17 at Sports Training Centers, football clubs in Hanoi City Internal current is still limited, leading to unequal athletic qualification level, and not yet high. 

2. Has selected 60 basic professional exercises of 03 groups to train and develop professional endurance for female soccer players aged 16 - 17 in Hanoi, including: group of professional endurance development no ball - 14 exercises; group of professional athletic strength development exercises with ball - 30 exercises; Game and competition group exercises - 16 exercises. Through 12-month pedagogical experiment, the system of selected exercises in training has been clearly identified to develop the professional endurance for female football players aged 16-17 years in Hanoi city. Show statistically significant differences in the tests and the results of grading and assessing the level of professional endurance for the research subjects at probability threshold P <0.05. 

Luận án có thể tải vể TẠI ĐÂY

Print
75 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top