Responsive image

KẾ HOẠCH XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2020

KẾ HOẠCH XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2020

1. Ngày 08/12/2020: Họp Hội đồng thông qua lý lịch trích ngang và tiêu chí xét tuyển.

2. Ngày 09/12/2020: Gửi giấy thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển (thời gian tập trung, ngày xét tuyển, ngày thông báo kết quả xét tuyển).

3. Ngày 11/12/2020:

+ Ban thư ký hoàn thành các giấy tờ liên quan đến công tác xét tuyển (Thẻ dự thi, các văn bản liên quan đến thi tuyển...)

+ Hội đồng, ban thư ký họp triển khai công tác chuẩn bị xét tuyển.

- Ban thư ký chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ tuyển sinh

Lịch xét tuyển

- Ngày 14/12/2020: Chủ tịch Hội đồng, Uỷ viên thường trực Hội đồng và ban thư ký chuẩn bị hồ sơ, đề cương, biên bản, phiếu chấm của thí sinh cho các tiểu ban theo đúng quy định.

- Ngày 17/12/20209 giờ 00  - Tập trung thí sinh dự tuyển. Phát giấy báo thi, phổ biến lịch xét tuyển và quy trình xét tuyển.

- Ngày 18/12/2020:

* Sáng: từ 7 giờ 30: Chấm hồ sơ dự tuyển.

7 giờ 30: Hội đồng họp với tiểu ban chấm hồ sơ, ban thư ký. Trưởng ban thư ký bàn giao hồ sơ xét tuyển của thí sinh cho trưởng tiểu ban chấm hồ sơ (Bộ hồ sơ của từng thí sinh; danh sách trích ngang; tiêu chí chấm điểm; biên bản, phiếu chấm)

8 giờ 30: Tiểu ban chấm hồ sơ bắt đầu làm việc.

* Chiều từ 13 giờ 30: Bảo vệ đề cương.

13 giờ 30: + Ban thư ký tập trung thí sinh dự thi.

+ Hội đồng họp với tiểu ban chấm đề cương, ban thư ký. Trưởng ban thư ký bàn giao phiếu, biên bản và danh sách thí sinh dự tuyển cho trưởng tiểu ban chấm đề cương.

14 giờ 00: Tiểu ban chấm đề cương bắt đầu làm việc (thí sinh báo cáo đề cương).

Tổng hợp và thông báo kết quả xét tuyển:

- Ngày 21/12/2020: Dưới sự giám sát của Hội đồng tuyển sinh, ban thư ký tổng hợp kết quả xét tuyển báo cáo lên Hội đồng tuyển sinh.

- Ngày 22/12/2020: Thông báo kết quả xét tuyển tới thí sinh và thông tin đại chúng.

- Ngày 23-25/12/2020: Nhận đơn phúc tra của thí sinh (nếu có).

- Ngày 28/12/2020: Chấm phúc tra (nếu có).

- Ngày 29/12/2020: Hội đồng tuyển sinh tổng hợp kết quả xét tuyển, danh sách trúng tuyển trình Viện trưởng phê duyệt và tổng kết báo cáo Viện trưởng công tác xét tuyển năm 2020.

Print
1351 Rate this article:
4.0

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top