Responsive image

Nghiên cứu sinh Lê Thị Ngọc Mai đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Giáo dục học cấp cơ sở

với tên đề tài: “Nghiên cứu biện pháp phát triển năng lực sư phạm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên thể dục thể thao trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2”

Ngày 30/9/2021, nghiên cứu sinh Lê Thị Ngọc Mai đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Giáo dục học cấp cơ sở với tên đề tài: “Nghiên cứu biện pháp phát triển năng lực sư phạm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên thể dục thể thao trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2”.

Trước yêu cầu về đổi mới giáo dục phổ thông chuyển từ tiếp cận nội dung sang phát triển năng lực người học. Do vậy, nâng cao năng lực sư phạm trong đào tạo ngành giáo dục thể chất là vấn đề cấp bách, có ý nghĩa khoa học và thời sự không chỉ đối với sinh viên mà cả đội ngũ giáo viên ở các trường phổ thông.

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, các cơ sở đào tạo giáo viên ngành giáo dục thể chất phải nhanh chóng xây dựng chương trình đào tạo. Năng lực sư phạm của giáo viên đã được xác định trong khung năng lực quốc gia. Vì năng lực sư phạm của giáo viên là nút thắt quyết định việc truyền thụ kiến thức và phát huy năng lực người học. Tuy nhiên, để xây dựng nội dung chương trình đào tạo đảm bảo các chuẩn đầu ra về năng lực sư phạm một cách tinh giản, hiệu quả, thiết thực đòi cần thực hiện những nghiên cứu và đầu tư công phu.

Xuất phát từ những yêu cầu đó, đề tài luận án của NCS Lê Thị Ngọc Mai về nghiên cứu biện pháp phát triển năng lực sư phạm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên thể dục thể thao trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 là một công trình nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Đề tài luận án phù hợp với ngành Giáo dục học, mã số 9140101.

Tác giả đã sử dụng 6 phương pháp nghiên cứu để giải quyết được 3 mục tiêu nghiên cứu đặt ra. Thông tin thu thập và phân tích được qua 6 phương pháp nghiên cứu đã phục vụ tốt việc chứng minh kết quả nghiên cứu thu được. Các số liệu thu thập thông qua các test và kết quả phỏng vấn của tác giả đã tổng hợp trong luận án là rõ ràng và đảm bảo độ tin cậy.

Kết quả nghiên cứu, tác giả đã lựa chọn được 4 nội dung và 10 tiêu chí đánh giá thực trạng năng lực sư phạm của sinh viên đều nhận được sự đồng ý của đối tượng phỏng vấn. Mặc dù không nhất thiết phải bao trùm hết 5 tiêu chuẩn với 15 tiêu chí theo Thông tư 20. Luận án cũng đã đánh giá được thực trạng năng lực sư phạm của sinh viên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Thông qua thực trạng: kết quả học tập và rèn luyện năng lực sư phạm của sinh viên; các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển năng lực sư phạm của sinh viên. Từ đó chỉ ra được các ưu điểm, hạn chế đối với sự phát triển năng lực sư phạm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên thể dục thể thao trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Luận án đã lựa chọn được 3 biện pháp phát triển năng lực sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Các biện pháp được trình bày theo cấu trúc phù hợp và nhận được sự đồng thuận cao của các đối tượng phỏng vấn. Kết quả thực nghiệm đã chứng minh hiệu quả của các biện pháp phát triển năng lực sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Tuy nhiên với 100% ý kiến tán thành, Hội đồng đã đề nghị Viện khoa học TDTT thông qua đề tài cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh sau khi đã hoàn thiện những thiếu sót nhỏ trong luận án trước khi bảo vệ tại Hội đồng cấp Viện.

Print
682 Rate this article:
2.0

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top