Responsive image

THÔNG BÁO TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2021

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Viện Khoa học Thể dục thể thao điều chỉnh thông báo tuyển nghiên cứu sinh ngành Thể dục thể thao năm 2021 như­ sau:

 

KẾ HOẠCH XÉT TUYỂN 2021

1. Ngày 25/11/2021: Họp Hội đồng thông qua lý lịch trích ngang và tiêu chí xét tuyển.

2. Ngày 26/11/2021: Gửi giấy thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển (thời gian tập trung, ngày xét tuyển, ngày thông báo kết quả xét tuyển).

3. Ngày 26/11/2021:

+ Ban thư ký hoàn thành các giấy tờ liên quan đến công tác xét tuyển (Thẻ dự thi, các văn bản liên quan đến thi tuyển...)

+ Hội đồng, ban thư ký họp triển khai công tác chuẩn bị xét tuyển.

- Ban thư ký chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ tuyển sinh.

Lịch xét tuyển:

- Ngày 27/11/2021: Chủ tịch Hội đồng, Uỷ viên thường trực Hội đồng và ban thư ký chuẩn bị hồ sơ, đề cương, biên bản, phiếu chấm của thí sinh cho các tiểu ban theo đúng quy định.

- 9 giờ 00 ngày 29/11/2021: Tập trung thí sinh dự tuyển. Phát giấy báo thi, phổ biến lịch xét tuyển và quy trình xét tuyển.

- Ngày 30/11/2021:

* Sáng: từ 7 giờ 30: Chấm hồ sơ dự tuyển.

7 giờ 30: Hội đồng họp với tiểu ban chấm hồ sơ, ban thư ký. Trưởng ban thư ký bàn giao hồ sơ xét tuyển của thí sinh cho trưởng tiểu ban chấm hồ sơ (Bộ hồ sơ của từng thí sinh; danh sách trích ngang; tiêu chí chấm điểm; biên bản, phiếu chấm)

8 giờ 30: Tiểu ban chấm hồ sơ bắt đầu làm việc.

* Chiều từ 14 giờ 00: Bảo vệ đề cương.

13 giờ 30: + Ban thư ký tập trung thí sinh dự thi.

+ Hội đồng họp với tiểu ban chấm đề cương, ban thư ký. Trưởng ban thư ký bàn giao phiếu, biên bản và danh sách thí sinh dự tuyển cho trưởng tiểu ban chấm đề cương.

14 giờ 00: Tiểu ban chấm đề cương bắt đầu làm việc (thí sinh báo cáo đề cương).

Tổng hợp và thông báo kết quả xét tuyển:

- Ngày 02/12/2021: Dưới sự giám sát của Hội đồng tuyển sinh, ban thư ký tổng hợp kết quả xét tuyển báo cáo lên Hội đồng tuyển sinh.

- Ngày 03/12/2021: Thông báo kết quả xét tuyển tới thí sinh và thông tin đại chúng.

- Ngày 06-09/12/2021: Nhận đơn phúc tra của thí sinh (nếu có).

- Ngày 10/12/2021: Chấm phúc tra (nếu có).

- Ngày 14/12/2021: Hội đồng tuyển sinh tổng hợp kết quả xét tuyển, danh sách trúng tuyển trình Viện trưởng phê duyệt và tổng kết báo cáo Viện trưởng công tác xét tuyển năm 2021.

CHI TIẾT VÀ CÁC PHỤ LỤC, BIỂU MẪU XIN XEM TẠI FILE ĐÍNH KÈM: TẢI VỀ KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2021

Print
842 Rate this article:
5.0

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top