Responsive image

Quyết định về việc thu học phí đào tạo NCS năm học 2021 - 2022

Viện Khoa học TDTT ban hành Quyết định số 160/QĐ-VKHTDTT  ngày 28 tháng 10 năm 2021 về Quy định thu học phí đào tạo NCS năm học 2021 - 2022. Toàn văn thông báo như sau:

Print
1214 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top