Responsive image

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Chiêm

“Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên khối sư phạm chuyên khoa thể dục thể thao trường Đại học Tây Bắc”.

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN


A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Đề tài luận án: “Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên khối sư phạm chuyên khoa thể dục thể thao trường Đại học Tây Bắc”.
Tên ngành: Giáo dục học
Mã ngành: 9140101
Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Chiêm
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

1.PGS.TS.Nguyễn Danh Hoàng Việt
2. GS.TS.Lưu Quang Hiệp

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thể dục thể thao
B. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Đề tài xác định được 4 tiêu chí và ứng dụng trong thực tiễn đã đã đánh giá được thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của sinh viên khối sư phạm chuyên TDTT trường Đại học Tây Bắc. Kết quả đánh giá cho thấy: (1) Chương trình đào tạo đảm bảo đúng quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo, song mức độ đánh giá thông qua 8 tiêu chí phỏng vấn còn nhận định ở mức độ bình thường; (2) Còn thiếu giảng viên khi so sánh, đối chiếu với các môn học trong chương trình đào tạo; (3) Công trình TDTT phục vụ đào tạo còn thiếu và phải dùng chung ở một số môn; (4) Mức độ nhận thức và thái độ của sinh viên khối sư phạm chuyên TDTT ở môn chuyên ngành thu được qua phỏng vấn ở mức bình thường.Kết quả thu được là cơ sở quan trọng để xác định các giải pháp, nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên khối sư phạm chuyên TDTT trường Đại học Tây Bắc.
2. Đề tài đã đề xuất được 04 giải pháp với 17 nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên khối sư phạm chuyên khoa TDTT trường Đại học Tây Bắc. Các giải pháp gồm: (1) Nâng cao tính chủ động của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ (5 nhiệm vụ); (2) Phát triển năng lực của giảng viên (4 nhiệm vụ); (3) Đổi mới, hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực (5 nhiệm vụ); (4) Tăng cường đầu tư và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ hoạt động GDTC và thể thao (3 nhiệm vụ).Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên khối sư phạm chuyên khoa TDTT trường Đại học Tây Bắc đã nhận được sự đồng thuận cao của các cán bộ quản lý, giảng viên, chuyên gia.
3. Kết quả ứng dụng các giải pháp đã bước đầu góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên khối sư phạm chuyên TDTT trường Đại học Tây Bắc. Thể hiện ở một số kết quả sau: Sinh viên có nhận thức tốt về mối quan hệ giữa quá trình học tập và nghề nghiệp của mình. Từ đó tích cực, chủ động học tập để đạt được các chuẩn đầu ra và chuẩn bị tích cực cho công việc nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội.
Đề tài đã xây dựng được chương trình đào tạo ngành GDTC cho sinh viên khối sư phạm chuyên khoa TDTT trường Đại học Tây Bắc. Ứng dụng chương trình đào tạo ngành GDTC đã nhận ý kiến phản hồi tích cực của giảng viên và sinh viên.Kết quả học tập môn học chuyên ngành, đánh giá thể lực đã tốt hơn và có sự khác biệt với một số khóa đào tạo.

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2018
Nghiên cứu sinh
Nguyễn Văn Chiêm


INFORMATION FOR CONTRIBUTIONS OF THE THESIS


A. PERSONAL INFORMATION
Thesis topic: "Research solutions to improve the quality of training for students in the specialization of physical training and sports of the University of Northwest. Sector: Education
Industry Code: 9140101
Full name: Nguyen Van Chiem
Name and Surname: 1. Vice Prof Nguyen Danh Hoang Viet
2. Prof. Dr Quang Hiep
Name of institution: Sports Science Institute B. NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
1. The topic identified 4 criteria and application in practice has evaluated the status of the factors affecting the quality of training of students in the sport education specialized in the Northwest University. The evaluation results show that: (1) The training program is in line with the regulations of the Ministry of Education and Training, but the level of assessment through 8 interview criteria is normal; (2) Lack of lecturers when compared with the subjects in the training program; (3) Sports facilities for training are lacking and must be shared in some subjects; (4) The level of awareness and attitudes of students in the subject specialized in sports and physical training in the subject field obtained through interviews is normal. The results are an important basis for identifying solutions and tasks. To improve the quality of training students in the pedagogical training of Tay Bac University.
2. The topic has proposed 04 solutions with 17 tasks to improve the quality of training for students of sport education specialized training at Tay Bac University. Solutions include: (1) Enhancing student activeness in credit-based training (5); (2) Capacity Development of Trainers (4 tasks); (3) Renovate and improve the curriculum and capacity building curriculum (5 tasks); (4) Strengthen investment and effective exploitation of facilities for sport and physical education (3 tasks). Solutions to improve the quality of training for students in the training field of the University of Physical Education and Sport. Studying in the Northwest has received high consensus among managers, lecturers, and experts.
3. The results of application of solutions have initially contributed to improve the quality of training students in the pedagogical training of the University
 
of Northwest. Show the following results: Students are well aware of the relationship between their learning and their career. Positively, actively learning to reach the standards and actively prepare for work to meet social needs. The subject has developed the training program of GDTC for students of specialized training sport of Tay Bac University. Applying the training program of the GDTC received positive feedback from lecturers and students. The results of study subjects and physical assessment has been better and different with some training courses.


Hanoi, November 27, 2018
PhD student
Nguyen Van Chiem

Link Thông tin LATS

Print
36591 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top