Responsive image

Trang thông tin Luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Quốc Đảng

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Khoa Giáo dục thể chất Trường Đại học Vinh”

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN.

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Khoa Giáo dục thể chất Trường Đại học Vinh”

Tên ngành:                Giáo dục học

Mã ngành:                 9140101

Họ và tên nghiên cứu sinh:  NGUYỄN QUỐC ĐẢNG

Thời gian đào tạo:                            Từ tháng 12/2016 đến 12/2023

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:          1. GS.TS Nguyễn Xuân Sinh

2. PGS.TS Bùi Ngọc

Tên cơ sở đào tạo: Viện khoa học Thể dục thể thao

 

B. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN.

2.1. Hệ thống hóa, bổ sung và hoàn thiện các kiến thức lý luận về công tác Giáo dục thể chất và thể thao trường học, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Khoa Giáo dục thể chất trong các trường đại học.

2.2. Luận án đã tiến hành lựa chọn các tiêu chí và đánh giá được hiệu quả hoạt động của Khoa GDTC Trường ĐH Vinh. Kết quả đã xác định được những mặt mạnh của Khoa như về cơ cấu tổ chức bộ máy ổn định, số lượng và chất lượng giảng viên đảm bảo công tác đào tạo đại học không chuyên. Song bên cạnh đó còn có những mặt hạn chế về nguồn lực của Khoa như: thiếu hụt về nguồn lực cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và học tập GDTC; năng lực quản lý, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ GV; phương pháp, chương trình giảng dạy cần được cải tiến; chưa có chính sách thu hút khuyến khích SV tự giác, tích cực tham gia các hoạt động thể thao ngoại khóa; các hoạt động nghiên cứu khoa học còn chưa có chiều sâu. 

Qua khảo sát lấy ý kiến của sinh viên (qua 9 tiêu chí): còn cho thấy sinh viên chưa hài lòng về yếu tố cơ sở vật chất (3.28/5 điểm), công tác tổ chức giảng dạy (3.35/5 điểm); Ngoài ra qua các ý kiến của các cơ sở sử dụng cán bộ còn xác định 05 tiêu chí xếp loại trung bình (chiếm tỷ lệ 27,77%), gồm có: Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề; Kỹ năng lập kế hoạch trong công việc; Kỹ năng viết; Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ; Kỹ năng tin học; Cả 5 tiêu chí này đều thuộc nhóm tiêu chí kỹ năng chung và chuyên môn.

2.3. Luận án đã lựa chọn, xây dựng và đánh giá được 7 giải pháp (thuộc 2 nhóm) nâng cao hiệu quả hoạt động Khoa GDTC, đó là:Nhóm  giải pháp 1: Tăng cường nguồn lực của Khoa GDTC (gồm 3 giải pháp); Nhóm nhóm giải pháp 2: Xây dựng các quy chế, quy định trong hoạt động của Khoa GDTC (gồm 4 giải pháp)

Sau khi áp dụng thực tiễn, các giải pháp lựa chọn, ứng dụng đã thể hiện tính hiệu quả có những tác động tích cực đến một số hoạt động của Khoa. Các mặt tồn đọng đã được giải quyết, những điểm yếu còn thiếu xót đã trở thành điểm mạnh trong hoạt động của Khoa như đổi mới phương pháp chương trình giảng dạy; tổ chức các hoạt động thể thao; nghiên cứu khoa học. Kết quả rèn luyện thể lực của SV tăng lên đáng kể, sau thực nghiệm không có SV xếp ở mức “chưa đạt”. Nhịp tăng trưởng thể lực của SV trước và sau thực nghiệm tăng. Kết quả đánh giá của các cán bộ giảng viên và đánh giá của SV về hoạt động đào tạo của Khoa GDTC xếp ở mức rất tốt.

 

 

Hà Nội, tháng 11 năm 2023

Nghiên cứu sinh

                  

               Nguyễn Quốc Đảng

 

THE INFORMATION PAGE ABOUT NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

A. PERSONAL INFORMATION

Title of the thesis topic: “Researching solutions to improve operational efficiency of the Department of Physical Education at Vinh University”.

Name of study:         Education

Study code:               9140101

Full name of the student:    NGUYEN QUOC DANG

Training time:                       From December 2016 to December 2023

Fullname of instructor         1. Professor PhD. Nguyen Xuan Sinh

2. Associate professor PhD Bui Ngoc

Name of training institution: Vietnam Sports Science Institute

 

B. THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

1.1 Systematize, supplement and perfect theoretical knowledge about physical education and school sports, evaluate the current situation and propose solutions to improve the operational efficiency of the Department of Physical Education in schools. university.

The thesis has selected criteria and evaluated the performance of the Department of Physical Education at Vinh University. The results have identified the strengths of the Faculty such as stable organizational structure, quantity and quality of lecturers to ensure non-specialized university training. But besides that, there are also limitations in the Faculty's resources such as: lack of physical resources and materials to serve the teaching and learning of physical education; management capacity and professional qualifications of teaching staff; Teaching methods and programs need to be improved; There is no policy to attract and encourage students to voluntarily and actively participate in extracurricular sports activities; Scientific research activities are not yet in depth.

Through a survey to get students' opinions (through 9 criteria): it also shows that students are not satisfied with the facilities (3.28/5 points), teaching organization (3.35/5 points) ; In addition, through the opinions of facilities employing staff, 05 average ranking criteria (accounting for 27.77%) were identified, including: Analytical and problem-solving skills; Planning skills at work; Writting skill; Foreign language skills; IT skills; All 5 of these criteria belong to the group of general and professional skills criteria.

1.2. The thesis has selected, developed and evaluated 7 solutions (belonging to 2 groups) to improve the effectiveness of the Department of Physical Education, which are: Solution group 1: Strengthening the resources of the Department of Physical Education (including 3 solutions) ; Solution group 2: Developing rules and regulations in the activities of the Faculty of Physical Education (including 4 solutions)

After practical application, the selected and applied solutions have shown effectiveness and have positive impacts on a number of activities of the Faculty. Backlogs have been resolved, weaknesses and shortcomings have become strengths in the Faculty's activities such as innovating curriculum methods; organize sports activities; scientific research. The students' physical training results increased significantly. After the experiment, no student was ranked at the "unsatisfactory" level. The students' physical growth rate before and after the experiment increased. The evaluation results of lecturers and students on the training activities of the Faculty of Physical Education are ranked at a very good level.

Hanoi, November, 2023

Researcher

      

      Nguyen Quoc Dang

Link tham khảo TẠI ĐÂY

Print
409 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top