Responsive image

Trang thông tin Luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Yến

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu ứng dụng bài tập thể chất cho trẻ mầm non 4 - 5 tuổi Thành phố Hà Nội”

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN.

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu ứng dụng bài tập thể chất cho trẻ mầm non 4 - 5 tuổi Thành phố Hà Nội”

Tên ngành:           Giáo dục học

Mã ngành:             9140101

Họ và tên nghiên cứu sinh:         NGUYỄN THỊ YẾN

Thời gian đào tạo:                    Từ tháng 12/2020 đến 12/2023

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:    1. PGS.TS. Hoàng Công Dân

2. TS Vũ Thị Hồng Thu

Tên cơ sở đào tạo: Viện khoa học Thể dục thể thao

 

B. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN.

1. Luận án đã chọn được 10 chỉ tiêu, test. Trên cơ sở nguyên tắc xây dựng tiêu chẩn phân loại sự phát triển thể chất trẻ mầm non 4-5 tuổi thành phố Hà Nội tuổi, sử dụng 10 chỉ tiêu và test, bao gồm 02 chỉ tiêu y sinh và 08 test sư phạm-thể lực. Những test sư phạm đã được kiểm nghiệm độ tin cậy bằng phương pháp lập lại và thông qua phương pháp phân tích nhân tố để xác định tính thông báo của test. Kết quả quả khảo sát thực trạng phát triển thể chất trẻ mầm non 4-5 tuổi thành phố Hà Nội 4-5, so với các nghiên cứu của một vài tác giả cho thấy, về cơ bản là tương đồng giới tính, đặc biệt là các chỉ số về hình thái phản ánh sự phát triển về thể chất theo giới tính ở độ tuổi theo quy luật (p>0.01-0.05).

2. Kết quả kiểm tra sau thực nghiệm cho thấy thể chất của nhóm thực nghiệm ở cả 2 độ tuổi của bé trai và bé gái về cơ bản tốt hơn hẳn nhóm đối chứng, có ý nghĩa thống kê với ttính > tbảng, ở ngưỡng xác suất p<0.05-0.01. Kết quả kiểm tra sau thực nghiệm so với trước thực nghiệm thông qua theo dõi dọc (tự đối chiếu), theo phân loại và điểm tổng hợp cũng chỉ ra sự phát triển thể chất của nhóm thực nghiệm ở cả trẻ trai và trẻ gái mầm non 4-5 tuổi thành phố Hà Nội ưu việt hơn nhóm đối chứng một cách rõ rệt (p<0.05). Nhịp tăng trưởng bình quân của nhóm thực nghiệm cao hơn nhóm đối chứng 1.5 lần. Điều này đã thể hiện hiệu quả, tác động tích cực của các bài tập đưa ra đối với sự phát triển thể chất trẻ mầm non 4-5 tuổi thành phố Hà Nội.

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2023

Nghiên cứu sinh

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Yến

                                                                                                                    

 

THE INFORMATION PAGE ABOUT NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

A. PERSONAL INFORMATION

Title of the thesis topic: “Research on the application of physical exercises for preschool children 4 - 5 years old in Hanoi City”.

Name of study:      Education

Study code:           9140101

Full name of the student: NGUYEN THI YEN

Training time:                 From December 2020 to December 2023

Fullname of instructor     1. Associate professor PhD. Hoang Cong Dan

2. Dr. Vu Thi Hong Thu

Name of training institution: Vietnam Sports Science Institute

 

B. THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

1. The thesis has selected 10 criteria and tests. On the basis of the principle of developing criteria for classifying the physical development of preschool children aged 4 and 5 years in Hanoi city, using 10 indicators and tests, including 02 biomedical indicators and 08 physical pedagogical tests. Pedagogical tests have been tested for reliability by repeatability and through factor analysis to determine the informability of the test. The results of the survey on the physical development of preschool children 4 - 5 years old in Hanoi city 4 - 5, compared to the studies of some authors, show that basically gender similarity, especially morphological indicators reflecting physical development by sex at the normative age (p> 0.01).

2. The post-experiment test results showed that the physical health of the experimental group at both ages, boys and girls, was basically better than the control group, with statistical significance with calculation > table, at the probability threshold. p<0.05-0.01. The results of the post-experiment test compared to before the experiment through longitudinal monitoring (self-comparison), according to classification and summary scores also showed the physical development of the experimental group in both preschool boys and girls. Children 4-5 years old in Hanoi city were significantly superior to the control group (p<0.05). The average growth rate of the experimental group was 1.5 times higher than the control group. This has shown the effectiveness and positive impact of the exercises given on the physical development of preschool children 4-5 years old in Hanoi city.

 

Hanoi, October, 2023

Researcher

 

Nguyen Thi Yen

Có thể xem thêm: TẠI ĐÂY

Print
429 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top