Responsive image

Viện Khoa học TDTT ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Thể dục thể thao năm 2022

Cập nhật tháng 6 năm 2022

Ngày 21 tháng 6 năm 2022, Viện Khoa học TDTT ban hành Quyết định số  91/QĐ-VKHTDTT về việc sửa đổi bổ sung và thay thế Quyết định số 137/QĐ-VKHTDTT ngày 24 tháng 8 năm 2021 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Thể dục thể thao. 

TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO

VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO

––––––––––––––

Số:  91 /QĐ-VKHTDTT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

 

Hà Nội, ngày 21 tháng  6 năm 2022

 

 

 

 

 

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO

Căn cứ Quyết định số 984/QĐ-TCTDTT ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Tổng cục Thể dục thể thao quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thể dục thể thao;

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-SĐH ngày 10 ngày 01 tháng 1990 của Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ Sau đại học cho Viện Khoa học Thể dục thể thao;

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ;

Xét yêu cầu nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý khoa học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Khoa học Thể dục thể thao.

Điều 2: Quyết định này thay thế Quyết định số 137/QĐ-VKHTDTT ngày 24 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông (bà) Trưởng phòng, Giám đốc các Trung tâm của Viện, người dự xét tuyển và các nghiên cứu sinh học theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Vụ GDĐH, Bộ GD&ĐT;

- Vụ Đào tạo, Bộ VHTT&DL;

- Tổng cục Thể dục thể thao;

- Điều 3;

- Lưu VT, ĐTQL, (N10).

VIỆN TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Trần Hiếu

 

 

 

Toàn văn QĐ có thể TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Print
661 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top