Responsive image

Quảng Ninh: Quyết tâm nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở trên địa bàn giai đoạn 2021 – 2025

Theo www.tdtt.gov.vn

 

Sự nghiệp xây dựng nông thôn mới ở Quảng Ninh đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và toàn diện. Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, lĩnh vực văn hóa, thể thao giữ một vai trò quan trọng. Để xây dựng các giá trị mới thì việc bảo tồn, nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở là một nhiệm vụ quan trọng, cũng là một thách thức lớn hiện nay.

cau long quang binh.JPG

Cơ sở vật chất phục vụ thể thao cho quần chúng nhân dân ngày càng được cải thiện (Ảnh:TN)

Trong nhiều năm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới ở Quảng Ninh đã luôn chú trọng triển khai một cách sâu rộng, đồng bộ mục tiêu bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, những môn thể thao dân tộc, đặc biệt việc bảo tồn di sản văn hóa luôn được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh rất nhiều các di sản văn hóa được xếp hạng là các đề tài nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực văn hóa của địa phương.

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích, co sở vật chất, trang thiết bị tập luyện thể thao, nhất là các khu vực thể thao cộng đồng tại công viên và các khu dân cư. Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về văn hóa, thể thao cho cán bộ quản lý được tổ chức thường niên, cùng với đó là sự tăng cường, phát huy vai trò của hệ thống thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền, giáo dục kiến thức về thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở có vai trò, vị trí quan trọng trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của Đảng, Nhà nước; tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, phát triển câu lạc bộ sở thích, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu các tầng lớp nhân dân; các hoạt động đang từng bước được mở rộng, nội dung chương trình hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú hơn với nhu cầu nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế như: Nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm đến việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở (Cấp huyện thiếu Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Vân Đồn; cấp xã có 58/177 xã có Nhà Văn hóa, còn thiếu 119 NVH, 80/177 xã thành lập Trung tâm Văn hóa thể thao, còn 97 xã chưa thành lập TTVH TT; cấp thôn, khu còn thiếu 13 NVH); một số địa phương có quan tâm đến đầu tư xây dựng nhưng thiết chế văn hóa thể thao còn chưa đảm bảo theo quy định (Toàn tỉnh có 429 NVH thôn khu cần nâng cấp sửa chữa và 213 Nhà Văn hóa thôn cần xây mới). Trang thiết bị âm thanh, loa máy, thiếu thốn, xuống cấp không đủ điều kiện hoạt động, đặc biệt là các trang thiết bị thể thao, thiết bị cho trẻ em, người già là chưa có (100% thiết chế văn hóa không có trang thiết bị vui chơi trẻ em và cho người cao tuổi).

Đội ngũ cán bộ văn hóa còn thiếu về chuyên môn (Toàn tỉnh có 182/177 xã phường có cán bộ văn hóa trong đó có 142 cán bộ trình độ đại học, sau đại học, 40 cán bộ trình độ trung cấp, cao đẳng. 119/182 cán bộ đúng chuyên ngành về văn hóa thể thao đạt 65,3%; 63 cán bộ không có chuyên ngành văn hóa thể thao). Nội dung hoạt động còn sơ sài, chưa phong phú và thường xuyên. Công tác xã hội hóa còn chưa cao, chưa có cơ chế rõ ràng để huy động nguồn lực xã hội hóa. Thiếu kinh phí hoạt động, kinh phí hỗ trợ cho cán bộ kiêm nhiệm, không chuyên trách tại Trung tâm Văn hóa Thể thao cấp xã và Nhà Văn hóa Khu thể thao cấp thôn, khu. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chưa được quan tâm đúng mức.

Để tiếp tục xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Văn bản số 952/UBND-VX1 về việc đồng ý chủ trương giao Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, Cấp ủy, Chính quyền địa phương xác định tiếp tục quan tâm, quyết liệt chỉ đạo xây dựng và phát huy các thiết chế văn hóa cơ sở trong tình hình mới, trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là chỉ đạo quy hoạch, bố trí xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở sau khi sáp nhập đảm bảo khoa học, phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương; tiếp tục ưu tiên các nguồn lực, nghiên cứu điều chỉnh, ban hành một số cơ chế mới để hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, thể thao cơ sở gắn với tập trung xây dựng tiêu chí nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Tập trung chỉ đạo phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất gắn với phát huy vai trò chủ động, tích cực, tự giác của các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng, phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; nhân rộng mô hình “Nhà văn hóa khu dân cư kiểu mẫu” “gia đình thể thao” “CLB thể thao” tạo động lực để phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu mạnh, văn minh. /.

Print
127 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top