Responsive image

Hà Nội triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030

Theo www.tdtt.gov.vn

Nhằm đẩy mạnh phát triển sự nghiệp thể dục thể thao ở nước ta trong giai đoạn tới, đáp ứng yêu cầu nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vừa qua, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND về triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030.

DSC_8976.JPG

Cả nước sôi nổi triển khai cuộc vận động" Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" (Ảnh:QM)

Mục đích của Kế hoạch này là tổ chức triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, ý chí, nhân cách, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Cụ thể, Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu số người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 42,5% và năm 2030 đạt tỷ lệ trên 45% dân số của thành phố. Số gia đình luyện tập thể dục, thể thao đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 31% và năm 2030 đạt tỷ lệ trên 35% số hộ gia đình trong thành phố.

 

137740008793_thuyenrong 2.jpg.jpeg

Hà Nội phấn đấu số người tham gia tập luyện TD,TT thường xuyên đến năm 2025 là 42,5% (Ảnh:QM)

Năm 2021, thiết chế văn hóa, thể thao thôn đạt 95%, đến năm 2025, số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa 86%-88%, làng văn hóa đạt 65%, tổ dân phố văn hóa đạt 75%. Đến năm 2030, con số này là 100% số xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa, thể thao đạt chuẩn, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%, làng văn hóa đạt 70%, tổ dân phố văn hóa đạt 80% theo quy định và có ít nhất 3 câu lạc bộ thể dục, thể thao cơ sở trở lên.

Về thể dục, thể thao trường học, toàn thành phố phấn đấu: Số trường đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề thực hiện chương trình thể thao ngoại khóa đạt 90% vào năm 2025 và 95% vào năm 2030; trên 90% học sinh, sinh viên đạt chuẩn về tiêu chuẩn rèn luyện thân thể năm 2025 và trên 95% vào năm 2030.

100% trường bậc phổ thông có câu lạc bộ thể dục, thể thao, có hệ thống cơ sở vật chất đủ phục vụ cho hoạt động thể dục, thể thao, có đủ giáo viên và hướng dẫn viên thể dục, thể thao, thực hiện tốt hoạt động thể thao ngoại khóa đến năm 2025 đạt 75%-80% và đến năm 2030 đạt 85%-90% tổng số trường. Số học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đến năm 2025 đạt trên 90% và đến năm 2030 đạt trên 95% tổng số học sinh bậc phổ thông các cấp.

UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành phát huy vai trò tự quản, tính sáng tạo của cộng đồng dân cư trong triển khai tổ chức cuộc vận động, lấy khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học là địa bàn chính để triển khai cuộc vận động, đồng thời là cơ sở để đề ra nội dung, tiêu chí và đánh giá hiệu quả của cuộc vận động./.

Q.Minh

Print
738 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top