Responsive image

21 Tháng Hai 2024

Trang thông tin LATS của NCS Bùi Kim Hà

Đề tài luận án: “Nghiên cứu bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên cầu lông đội tuyển quốc gia lứa tuổi 13-15”.

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Đề tài luận án: Nghiên cứu bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên cầu lông đội tuyển quốc gia lứa tuổi 13-15”.

Tên ngành:                               Giáo dục học

Mã ngành:                                9140101

Họ và tên nghiên cứu sinh:       Bùi Kim Hà

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:     1. PGS.TS Trần Hiếu

2. TS Lý Đức Trường

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thể dục thể thao

B. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Luận án đã xác định được thực trạng 5 yếu tố ảnh hưởng tới huấn luyện tố chất sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên Cầu lông đội tuyển Quốc gia lứa tuổi 13-15: Sức mạnh cơ bắp, Sức mạnh tốc độ, Tốc độ di chuyển, Sức bền, Mềm dẻo. Luận án đã lựa chọn được 7 test đánh giá sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên Cầu lông đội tuyển Quốc gia lứa tuổi 13-15: Sức mạnh tốc độ chung (3 test); Sức mạnh tốc độ chuyên môn (3 test); Tâm lý (1 test): Phản xạ phức (ms).

          Đã xây dựng được 2 bảng phân loại, 2 bảng điểm tổng hợp và 1 bảng tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp của các test nhằm mục đích đánh giá sức mạnh tốc độ cho nam VĐV Cầu lông đội tuyển Quốc gia lứa tuổi 13-14 và 15.

          2. Thực trạng công tác huấn luyện sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên Cầu lông đội tuyển Quốc gia lứa tuổi 13-15 còn một số bất cập: Sử dụng bài tập phát triển sức mạnh tốc độ chưa đa dạng, phong phú. Các bài tập đã dùng ít kết hợp với các bài tập sức mạnh tốc độ chung, kỹ thuật và các tố chất thể lực khác để phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên Cầu lông đội tuyển Quốc gia lứa tuổi 13-15.

          3. Luận án đã lựa chọn được 45 nhóm bài tập/bài tập chuyên môn cơ bản nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên Cầu lông đội tuyển Quốc gia lứa tuổi 13-15 cụ thể: Bài tập phát triển sức mạnh tốc độ chung (11 nhóm bài tập); Bài tập phát triển sức mạnh tốc độ chuyên môn (34 bài tập). Qua thực nghiệm sư phạm 12 tháng đã xác định được hiệu quả của các bài tập đã lựa chọn ứng dụng trong huấn luyện để phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên Cầu lông đội tuyển Quốc gia lứa tuổi 13-15.

 

Nghiên cứu sinh

    Bùi Kim Hà

 

 

INFORMATION ON NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

  1. PERSONAL INFORMATION
Thesis title: Research on exercises to develop strength and speed for male national team badminton players aged 13-15”.

Major: Education;                     Code: 9140101

Full name of PhD Candidate:    Bui Kim Ha

Full name of instructors  1. Associate Professor, Ph.D. Tran Hieu
2. Dr. Ly Duc Truong

Training institution:        Sports Science Institute.

B. NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATITON

1. The thesis has determined the current situation of 5 factors affecting the training of speed strength for male national team badminton players aged 13-15: Muscle strength, Speed ​​strength, Speed Mobility, Endurance, Flexibility. The thesis has selected 7 tests to assess speed strength for male national team badminton players aged 13-15: General speed strength (3 tests); Power Speed ​​Expertise (3 tests); Psychological (1 test): Complex reflex (ms).

Has built 2 classification tables, 2 synthetic scoreboards and 1 synthetic evaluation standard table of tests for the purpose of assessing speed strength for male national team badminton players aged 13-14 and 15.

2. The current situation of speed strength training for male national team badminton players aged 13-15 still has some shortcomings: The use of speed strength development exercises is not diverse and abundant. Exercises are used sparingly in combination with general speed strength exercises, technique and other physical qualities to develop speed strength for male National Badminton players aged 13-15.

3. The thesis has selected 45 groups of basic exercises/exercises to develop speed strength for male national team badminton players aged 13-15, specifically: Exercises to develop speed strength general level (11 groups of exercises); Expert speed strength training (34 exercises). Through a 12-month pedagogical experiment, the effectiveness of selected exercises has been determined in training to develop strength and speed for male national badminton players aged 13-15.

 Ha Noi, December, 2022

PhD Candidate

Bui Kim Hà

Link tham khảo LATS của NCS Bùi Kim Hà:  tại đây

Print
695 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Trần Hiếu
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: thongtinthethao@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top