Responsive image

30 Tháng Mười Một 2023

Trang thông tin LATS của NCS Ngô Hải Hà

Đề tài luận án: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn võ thuật Công an Nhân dân cho sinh viên (hệ đào tạo) tại Học viện An ninh Nhân dân”.

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Đề tài luận án: Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn võ thuật Công an Nhân dân cho sinh viên (hệ đào tạo) tại Học viện An ninh Nhân dân”.

Tên ngành:                               Giáo dục học

Mã ngành:                                9140101

Họ và tên nghiên cứu sinh:       Ngô Hải Hà

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:     1. TS Nguyễn Đương Bắc

2. TS Nguyễn Thy Ngọc

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thể dục thể thao

B. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

  1. Thực trạng công tác giảng dạy võ thuật CAND cho sinh viên tại Học viện ANND còn bộc lộ những mặt hạn chế nhất định. Giảng viên võ thuật có năng lực sư phạm, tâm huyết với nghề. Kết quả học tập môn võ thuật của sinh viên Học viện ANND chưa cao, chủ yếu đạt ở mức trung bình khá, vẫn còn tỷ lệ nhỏ ở mức yếu.
  2.  Qua nghiên cứu, luận án xác định được 13 nhân tố thuộc 5 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy võ thuật CAND tại Học viện ANND gồm: Nhóm yếu tố thuộc về giảng viên (3 nhân tố); Nhóm yếu tố thuộc về sinh viên (3 nhân tố); Nhóm yếu tố yếu tố về cơ sở vật chất và phương tiện dạy học (3 nhân tố); Nhóm yếu tố yếu tố về nội dung giảng dạy (3 nhân tố); Nhóm yếu tố yếu tố khách quan (1 nhân tố). Đồng thời đánh giá mức độ ảnh hưởng của những yếu tố đến chất lượng giảng dạy môn võ thuật CAND. Trên cơ sở đó luận án đã đánh giá được thực trạng các yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy môn võ thuật CAND tại Học viện ANND
  3. Qua phân tích những cơ sở lý luận cũng như thực tiễn trong công tác giảng dạy võ thuật tại Học viện ANND hiện nay, luận án đã xác định, đề xuất và xây dựng được 9 giải pháp cơ bản mang tính đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn võ thuật CAND cho sinh viên tại Học viện ANNDVới 09 giải pháp lựa chọn bước đầu đã được sự thừa nhận của các nhà quản lý và chuyên môn. Đồng thời qua thời gian 1 năm kiểm chứng trên đối tượng khách thể nghiên cứu đã khẳng định được hiệu quả rõ rệt của các giải pháp thông qua bộ tiêu chí đánh giá chất lượng. Kết quả đó đã góp phần làm nâng cao chất lượng giảng dạy võ thuật CAND tại Học viện ANND.

                                                                          NGHIÊN CỨU SINH

Ngô Hải Hà

 

INFORMATION PAGE

SUMMARY OF NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

A. PERSONAL INFORMATION:

Thesis topic: "Research on solutions to improve the quality of teaching martial arts of the People's Public Security for students (training system) at the People's Security Academy".

Specialty:                                           Education

Code:                                                 9140101

Full name of research student:            Ngo Hai Ha

Full name of scientific instructors:      1. Dr. Nguyen Duong Bac

2. Dr. Nguyen Thy Ngoc

Training institution:                           Sports Science Institute.

B. NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

  1. The actual situation of teaching martial arts to students at People's Security Academy still have certain limitations. Firstly, martial arts instructors have pedagogical competence, dedication to the profession. However, the teaching method is not flexible, which make it difficult to stimulate learners' initiative. In addition, the process of the examination and evaluation of the learning outcomes of the martial arts at People's Security Academy still use traditional methods, focusing only on assessing knowledge and skills, but not fully assessing the students' abilities. Besides, the martial arts study results of People's Security Academy students are not high, mainly at an average level, still a small percentage at a weak level.
  2. Through the research, the thesis identified 13 factors belonging to 5 groups affecting the quality of teaching martial arts of the People's Public Security at People's Security Academy, including: Group of factors relating to the lecturer (3 factors); Group of factors relating to students (3 factors); Group of factors in terms of facilities and teaching facilities (3 factors); Group of factors relating to teaching content (3 factors); Group of objective factors (1 factor). At the same time, The thesis also evaluates the influence of these factors on the quality of teaching martial arts of the People's Public Security. On that basis, the thesis has assessed the actual situation of the main factors affecting the quality of teaching martial arts of the People's Public Security at the People's Security Academy such as: The facilities for teaching martial arts are not diverse with average quality; Resources have some limitations; The content of the curriculum has not kept pace with the development trend of modern martial arts in the world; Some of the teaching contents may overlap with the content of other modern martial arts textbooks; The main teaching content still focuses on basic techniques of martial arts while it lacks specializing in martial arts of the People's Public Security.
  3. By analyzing theoretical resources and evaluating practical situation in the teaching of martial arts at the People's Security Academy, the thesis has identified and proposed nine basic synchronous solutions to improve the quality of teaching martial arts of the People's Public Security for students at the People's Security Academy, including:

Solution 1. Raise students' awareness of the role and importance of martial arts of the People's Public Security.

Solution 2. Improving the facilities for learning martial arts of the People's Public Security.

Solution 3. Focusing on the work of fostering and training to improve professional qualifications for martial arts instructors at the People's Security Academy.

Solution 4. Improving teaching methods of martial arts of the People's Public Security.

Solution 5. Developing teaching content of martial arts of the People's Public Security with more in-depth and specialized exercises.

Solution 6. Diversifying means of teaching in lessons of martial arts of the People's Public Security.

Solution 7. Improving methods of testing and assessing students.

Solution 8. Developing more types of extracurricular martial arts club activities.

Solution 9. Promoting internal martial arts competitions within schools in the People's Security force or professional sports schools.

At the initial phase, these nine solutions have been recognized by school managers and professionals. At the same time, over a one-year period of testing on research subjects, the effectiveness of these solutions has been confirmed through a set of quality evaluation criteria. The above solutions have contributed to improving the quality of teaching martial arts of the People's Public Security at the People's Security Academy.

                                                                               Research Student

                                                                                   Ngo Hai Ha

Link tham khảo LATS của NCS Ngô Hải Hà: TẠI ĐÂY

Print
467 Rate this article:
1.0

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Trần Hiếu
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: thongtinthethao@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top