Responsive image

18 Tháng Bảy 2024

Trang thông tin LATS của NCS Dương Nghĩa Sỹ

“Nghiên cứu nội dung huấn luyện sức mạnh bền cho vận động viên Tán thủ nữ lứa tuổi 15 - 16 trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên”

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN.

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu nội dung huấn luyện sức mạnh bền cho vận động viên Tán thủ nữ lứa tuổi 15 - 16 trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên”.

Tên ngành:           Giáo dục học

Mã ngành:             9140101

Họ và tên nghiên cứu sinh:         DƯƠNG NGHĨA SỸ

Thời gian đào tạo:                    Từ tháng 12/2016 đến nay

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:    1. TS. Ngô Ích Quân; 2. PGS.TS Lê Ngọc Trung

Tên cơ sở đào tạo: Viện khoa học Thể dục thể thao

B. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN.

1. Luận án đã lựa chọn được hệ thống 11 test sư phạm và 15 chỉ số động lực học của 03 kỹ thuật (đá đảo sơn trái tại chỗ 20 lần, đá đảo sơn phải tại chỗ 20 lần, di chuyển đấm thẳng vào đích 20 lần), cùng với 07 chỉ số, test thuộc nhóm tâm - sinh lý nhằm đánh giá sức mạnh bền cho vận động viên Tán thủ nữ lứa tuổi 15 - 16 trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên giai đoạn huấn luyện chuyên môn hóa sâu.

2. Đánh giá thực trạng sức mạnh bền của các vận động viên Vấn đề huấn luyện phát triển thể lực nói chung và sức mạnh bền nói riêng cho vận động viên Tán thủ nữ lứa tuổi 15 - 16 trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên giai đoạn chuyên môn hóa sâu.

3. Luận án đã xây dựng được nội dung huấn luyện sức mạnh bền trong chương trình kế hoạch huấn luyện năm, trên cơ sở đó lựa chọn được 94 bài tập chuyên môn cơ bản thuộc 04 nhóm bài tập nhằm huấn luyện phát triển sức mạnh bền cho vận động viên Tán thủ nữ lứa tuổi 15 - 16 trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên giai đoạn chuyên môn hóa sâu qua thời gian thực nghiệm sư phạm 12 tháng đã xác định rõ được hiệu quả của nội dung huấn luyện

 

 

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2023

Nghiên cứu sinh

Dương Nghĩa Sỹ

                                                                                                                  

 

THE INFORMATION PAGE ABOUT NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

A. PERSONAL INFORMATION

Title of the thesis topic: “Research on the content of strength training for female athletes aged 15-16 at the High School for the Gifted in Physical Education and Sports in Thai Nguyen Province”.

Name of study:      Education

Study code:           9140101

Full name of the student: DUONG NGHIA SY

Training time:                 From December 2015 to December 2023

Fullname of instructor     1. Dr. Ngo Ich Quan

2. Vice Professor, Dr. Le Ngoc Trung

Name of training institution: Vietnam Sports Science Institute

 

B. THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

The thesis has selected a system of 11 pedagogical tests and 15 dynamic indicators of 03 techniques (kick the left island 20 times on the spot, kick the right island on the spot 20 times, move to punch the goal 20 times. ), along with 07 indicators, tests belonging to the psycho-physiological group to evaluate endurance strength for female athletes aged 15-16 at the high school for the gifted in physical training and sports in Thai Nguyen province during the professional training period. 
Assessment of the current state of endurance strength of athletes Issues of training and development of physical fitness in general and endurance strength in particular for female athletes aged 15-16 years old provincial high schools for the gifted in physical training and sports Thai Nguyen stage of deep specialization.
The thesis has built up the content of endurance training in the annual training plan program, on that basis, 94 basic professional exercises of 04 groups of exercises are selected to train and develop endurance strength for children. female athletes aged 15-16 at a high school for the gifted in physical training and sports in Thai Nguyen province, the period of deep specialization through 12 months of pedagogical experimentation has clearly determined the effectiveness of the training content.

 

Hanoi, March, 2023

Researcher

 

Duong Ngia Sy

 


 

LINK tham khảo LATS của NCS Dương Nghĩa Sỹ: TẠI ĐÂY

 

Print
1061 Rate this article:
3.0

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Trần Tuấn Hiếu
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: thongtinthethao@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top