Responsive image

20 Tháng Sáu 2024

Trang thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Hồng Liên

Đề tài luận án: “Đánh giá hoạt động thể dục thể thao cho mọi người dưới tác động của chính sách phát triển thể dục thể thao.”

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

  1. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Đề tài luận án: Đánh giá hoạt động thể dục thể thao cho mọi người dưới tác động của chính sách phát triển thể dục thể thao.”

Tên ngành:                                  Giáo dục học        

Mã ngành:                                   9140101               

Họ và tên nghiên cứu sinh:          Nguyễn Thị Hồng Liên

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:       1. GS.TS Lâm Quang Thành                                                                2. GS. TS Lê Văn Lẫm

Tên cơ sở đào tạo:                       Viện Khoa học Thể dục thể thao.

 

ơ

  1.  NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án đã hệ thống hóa được 62 chính sách thể dục thể thao cho mọi người ban hành từ thời kỳ đổi mới đến nay làm cơ sở, nền tảng để đánh giá được thực trạng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người dưới tác động của chính sách thể dục thể thao theo từng giai đoạn 1986 đến 2000, giai đoạn 2001 đế 2010 và giai đoạn 2011 đến 2019.

Luận án đánh giá dưới tác động của chính sách phát triển thể dục thể thao cho mọi người đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận về phong trào thể dục thể thao phát triển sâu rộng tới mọi miền tổ quốc. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế tồn tại: thiếu hệ thống cơ sở hạ tầng thể dục thể thao; Quỹ đất dành cho hoạt động thể dục thể thao chưa đảm bảo quy định. Ngân sách dành cho phát triển thể dục thể thao còn hạn chế. Hệ thống chính sách phát triển nguồn lực thể dục thể thao... Do vậy, cần phải có đề xuất về chính sách, về mục tiêu phát triển để làm sao giải quyết được các vấn đề còn tồn tại đã đề cập.

Luận án đã lựa chọn được 49 tiêu chí với 6 nhóm tiêu chí đủ khả năng đánh giá tác động của chính sách phát triển thể dục thể thao cho mọi người (P<0.001). Đánh giá tác động hiệu quả tác động của chính sách phát triển thể dục thể thao tới hoạt động thể dục thể thao cho mọi người về kinh tế, xã hội, sức khỏe, tinh thần, thể lực đều cho thấy có sự phát triển từ giai đoạn này đến giai đoạn khác, giai đoạn sau có sự phát triển vượt trội hơn giai đoạn trước. Đồng thời, đã xác định được 18 nội dung thuộc 3 nhóm vấn đề mà dưới tác động của chính sách hoạt động thể dục thể thao cho mọi người còn tồn tại và chưa đạt được hiệu quả như mong đợi. Từ đó đề xuất 04 địn h hướng hoạch định chính sách để giải quyết các tồn tại, hạn chế của hoạt động thể dục thể thao cho mọi người.

 

       Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2022

Nghiên cứu sinh

Nguyễn Thị Hồng Liên

 

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

  1. PERSONAL INFORMATION
Thesis title: Evaluation of physical training and sports activities for everyone under the impact of the policy on sport development.”

Field:         Education

Code:         9140101                  

Full name of PhD Candidate: Nguyen Thi Hong Lien

Supervisor:                     1. Prof. PhD.  Lam Quang Thanh

                                                2. Prof. PhD. Le Van Lam

Institute:                           Institute of Sports Science

 

 ơ

  1. NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
The thesis has systematized 62 policies on physical training and sports for everyone issued from the doi moi period until now as a basis for assessing the current status of physical training and sports activities for everyone under the influence of physical training and sports activities. of the policy on physical training and sport for each period from 1986 to 2000, the period from 2001 to 2010 and the period from 2011 to 2019.
The thesis assesses that under the influence of the policy of developing physical training and sports for everyone, many remarkable results have been achieved regarding the widespread development of physical training and sports movements to all regions of the country. However, some limitations still exist: lack of physical training and sport infrastructure system; The land fund for physical training and sports activities has not yet met the regulations. The budget for sports development is still limited. The policy system for developing sport resources... Therefore, it is necessary to have a proposal on policies and development goals in order to solve the mentioned remaining problems.
The thesis has selected 49 criteria with 6 groups of criteria that are capable of assessing the impact of the policy on developing sports for everyone (P<0.001). Evaluating the effective impact of the policy on development of physical training and sports on physical training and sports activities for everyone in terms of economy, society, health, spirit and physical strength showed that there was a development from From one stage to another, the latter has a superior development over the former. At the same time, 18 contents of 3 groups of issues have been identified that still exist under the influence of the policy of sports activities for all and have not achieved the expected effect. From there, we propose 04 orientations for policy making to solve the shortcomings and limitations of sports activities for everyone.
.
                                                                 Hanoi, October 14, 2022

PhD Candidate

Nguyen Thi Hong Lien

LINK THAM KHẢO LATS CỦA NCS NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN: TẠI ĐÂY

Print
579 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Trần Hiếu
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: thongtinthethao@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top