Responsive image

20 Tháng Sáu 2024

Trang thông tin LATS của NCS Bùi Ngọc Anh

Đề tài luận án: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huấn luyện của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang”

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

  1. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Đề tài luận án: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huấn luyện của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang”

Tên ngành:   Giáo dục học       

Mã ngành:    9140101              

Họ và tên nghiên cứu sinh:          Bùi Ngọc Anh

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:     1. PGS. TS. Nguyễn Hồng Dương

                                                 2. TS. Nguyễn Xuân Trãi

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thể dục thể thao.

 

  1. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Luận án đã đánh giá được thực trạng công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang trong những năm gần đây cho thấy có bên cạnh những ưu điểm về tổ chức bộ máy hợp lý, đội ngũ huấn luyện viên có trình độ chuyên môn tốt ... tuy nhiên trong công tác huấn luyện vẫn còn những hạn chế, tồn tại về: cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện; chế độ dinh dưỡng và tiền công tập luyện còn thấp; Thực trạng công tác huấn luyện chưa tốt, đa số nội dung huấn luyện được đánh giá ở mức tình thường.

2. Luận án đã lựa chọn và xây dựng nội dung 06 giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huấn luyện của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang, đó là :

Tăng cường lãnh đạo, kiểm tra công tác huấn luyện;

Nâng cao chất lượng đội ngũ huấn luyện viên;

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nâng cao nhận thức của vận động viên;

Tăng cường tham gia thi đấu;

Nâng cao chất lượng tuyển chọn vận động viên;

Thực hiện tốt công tác kiểm tra và đánh giá trình độ tập luyện.

3. Kết quả ứng dụng các giải pháp vào thực tiễn hoạt động huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang trong 01 năm đã cho thấy hiệu quả của các giải pháp trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động huấn luyện của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao T tỉnh Bắc Giang, thể hiện ở tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp và tiêu chí đánh giá hiệu quả các giải pháp (đánh giá của cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên về hoạt động huấn luyện, mức độ tăng trưởng về đội ngũ vận động viên và thành tích thi đấu).

Hà Nội, ngày 20  tháng 10 năm 2022

Nghiên cứu sinh

Bùi Ngọc Anh

 

INFORMATION ON NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

A.  PERSONAL INFORMATION

Thesis title: Solutions to improve the efficiency of training activities of Bac Giang Provincial Sports and Training Center”.

Name industry:      Education;                   Code industry:  9140101

Name of PhD student:     Bui Ngoc Anh

Full name of instructors:

1. Assoc. Prof. PhD. Nguyen Hong Duong

2. Prof. PhD. Nguyen Xuan Trai

Training institution: Sports Science Institute.

 

B.  THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATITON

The thesis has assessed the actual situation of training and coaching sports athletes at the Center for Sports Training and Competition in Bac Giang province in recent years, showing that there are advantages in terms of organizational structure. reasonable organization, a team of coaches with good professional qualifications ... however, in the training work, there are still limitations and shortcomings in terms of: facilities, training ground; nutrition and exercise wages are still low; The reality of the training is not good, most of the training content is assessed at a normal level

The thesis has selected and built the content of 06 solutions to improve the effectiveness of the training activities of the Center for Sports Training and Competition in Bac Giang province, which are:

Strengthen leadership, inspect training work;
Improve the quality of the coaching staff;
Strengthen ideological and political education and raise awareness of athletes;
Increase participation in competition;
Improve the quality of athlete selection;
Perform well the test and assessment of training level.
The results of applying solutions to the practice of training activities at the Training and Sports Center of Bac Giang province in 1 year have shown the effectiveness of the solutions in improving the effectiveness of training activities. training of the Center for Sports Training and Competition in Bac Giang province, reflected in the criteria for evaluating the results of the implementation of the solutions and the criteria for evaluating the effectiveness of the solutions (the assessment of the staff, the trainers). coaches and athletes in terms of coaching, growth in athletes, and performance

 Ha Noi, October 2022

     PhD Candidate

     Bui Ngoc Anh

LINK TẢI LUẬN ÁN CỦA NCS BÙI NGỌC ANH: TẠI ĐÂY

Print
430 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Trần Hiếu
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: thongtinthethao@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top