Responsive image

18 Tháng Bảy 2024

Trang thông tin LATS của NCS Nguyễn Xuân Đoàn

Đề tài luận án: “Nghiên cứu biện pháp hình thành năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập cho sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại học sư phạm Hà Nội 2”.

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Đề tài luận án: Nghiên cứu biện pháp hình thành năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập cho sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại học sư phạm Hà Nội 2”.

Tên ngành: Gi  áo dục học

Mã ngành:  9140101

Họ và tên nghiên cứu sinh:            Nguyễn Xuân Đoàn

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:          1. GS.TS Lê Quý Phượng

2. PGS.TS Lê Trường Sơn Chấn Hải

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thể dục thể thao

 

B. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án đánh giá thực trạng năng lực kiển tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 như: Hình thành và phát triển năng lực cho sinh viên trở thành mục tiêu và sản phẩm đào tạo của chương trình. Hoạt động thực hành sư phạm còn sơ sài về nội dung, đơn giản về hình thức thực hiện. Sinh viên không được trang bị kiến thức, kỹ năng về phương pháp, hình thức tổ chức các loại hình kiển tra đánh giá kết quả học tập, phương pháp xử lý các tình huống sư phạm. Sinh viên không được tham gia và thực hành hoạt động trong quá trình thực tập sư phạm tại nhà trường phổ thông. Những hạn chế cơ bản của chương trình và hoạt động đào tạo đã trực tiếp hạn chế năng lực sư phạm nói chung, năng lực kiển tra đánh giá kết quả học tập nói riêng đối với sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất của Trường.

Luận án đã lựa chọn 03 biện pháp hình thành năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2: Biện pháp 1: Đổi mới mục tiêu, chuẩn đầu ra và nội dung chương trình đào tạo chuyên ngành GDTC của Trường; Biện pháp 2: Đổi mới hoạt động đào tạo khối kiến thức chuyên ngành và khối kiến thức nghiệp vụ của chuyên ngành GDTC Trường; Biện pháp 3: Đổi mới hoạt động thực hành sư phạm và thực tập sư phạm của chuyên ngành GDTC Trường nhằm hình thành năng lực KTĐG KQHT cho SV.

Luận án đánh giá hiệu quả của 3 biện pháp hình thành năng lực kiển tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên chuyên ngành dục thể chất Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2: Kết quả thực nghiệm đã chứng minh đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình nhằm hình thành năng lực cho sinh viên là nhu cầu cấp thiết phù họp thực tiễn giáo dục; phù hợp với quan điểm, định hướng đổi mới giáo dục theo hướng căn bản, toàn diện của Đảng và Nhà nước.

 

Hà Nội, ngày      tháng   10 năm 2022

                                                                                            Nghiên cứu sinh                                                                      

                                                 Nguyễn Xuân Đoàn

INFORMATION ON NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

A. PERSONAL INFORMATION

Thesis title: “Research on measures to form the ability to test and evaluate learning outcomes for students majoring in Physical Education, Hanoi National University of Education 2”.

Major: Education;                Code: 9140101

Name of PhD student:         Nguyen Xuan Doan

Full name of instructors:     1. Prof. PhD. Le Quy Phuong

2. Associate Professor, Ph.D. Le Truong Son Chan Hai

Training institution: Sports Science Institute.

 

B. NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATITON

The thesis assesses the current status of the ability to test and evaluate the learning outcomes of students majoring in physical education at Hanoi National University of Education 2 such as: Formation and development of capacity for students to become goals and objectives. training products of the program. Pedagogical practice activities are still sketchy in terms of content and simple in terms of implementation. Students are not equipped with knowledge and skills on methods, forms of organization of tests to evaluate learning results, methods of handling pedagogical situations. Students are not allowed to participate in and practice activities during the pedagogical internship at the high school. The basic limitations of training programs and activities have directly limited the pedagogical capacity in general and the ability to test and evaluate learning outcomes in particular for students majoring in physical education of the University.
Selecting 03 measures to form the capacity of testing and assessing learning outcomes for students majoring in Physical Education, Hanoi National University of Education 2: Measure 1: Renovate the goals, output standards and content of the University's specialized training program in physical education; Measure 2: Renovate the training activities of specialized knowledge blocks and professional knowledge blocks of the School of Physical Education majors; Measure 3: Innovating pedagogical practice and pedagogical practice in the School of Physical Education majors

The thesis evaluates the effectiveness of 3 measures to form the capacity to test and evaluate the learning outcomes of students majoring in physical education, Hanoi National University of Education 2: Experimental results have demonstrated the goal innovation. , the content of the program to form students' capacity is an urgent need in accordance with educational practice; in line with the Party and State's view and orientation for educational reform in the fundamental and comprehensive direction

                                                                           

   Ha Noi, October, 2022

PhD Candidate

Nguyen Xuan Doan

LINK TẢI LATS CỦA NCS NGUYỄN XUÂN ĐOÀN: TẠI ĐÂY

Print
479 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Trần Tuấn Hiếu
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: thongtinthethao@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top