Responsive image

23 Tháng Năm 2024

Trang thông tin LATS của NCS Bùi Thanh Tâm

Đề tài luận án: “Nghiên cứu nội dung giáo dục thể chất đối với sinh viên nhóm sức khỏe yếu ngành văn hóa, du lịch trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa”

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Đề tài luận án: Nghiên cứu nội dung giáo dục thể chất đối với sinh viên nhóm sức khỏe yếu ngành văn hóa, du lịch trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Tên ngành:                                  Giáo dục học        

Mã ngành:                                   9140101               

Họ và tên nghiên cứu sinh:          Nguyễn Thanh Tâm

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:       1. GS.TS Lâm Quang Thành                                                                2. GS. TS Vũ Đức Thu

Tên cơ sở đào tạo:                       Viện Khoa học Thể dục thể thao.

  1.  NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án đã lựa chọn được 03 nội dung để kiểm tra, đánh giá hiệu quả nội dung chương trình giáo dục thể chất cho nhóm sinh viên sức khỏe yếu. Kết quả kiểm tra thể lực có 22 nam sinh viên đạt 11.76% và 67 nữ SV đạt 13.48%.  Kết quả kiểm tra môn học giáo dục thể chất cho nhóm sinh viên này không có sinh viên nào đạt loại khá và tốt, mà chỉ ở mức trung bình và dưới trung bình ở cả nam và nữ thông qua đánh giá 100% nam, nữ SV sức khỏe yếu đều có nhu cầu tập luyện các nội dung giáo dục thể chất nâng cao sức khỏe.

Thông qua các phương pháp nghiên cứu đã kiểm định 11 nội dung của 5 môn thể thao với 120 nội dung bài tập đều đảm bảo độ tin cậy, tính khách quan và khoa học và sử dụng được cho nội dung giảng dạy giáo dục thể chất C cho nhóm sinh viên có sức khỏe yếu với kết quả phỏng vấn chuyên gia đều ở mức đồng ý (theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT với 9 tiêu chuẩn của 39 tiêu chí đánh giá).

Luận án tiến hành thực nghiệm trong 02 học kỳ với 120 tiết đã cho thấy hiệu quả tích cực cả về sức khỏe: có 11 sinh viên cả nam và nữ (đạt 12.36%) đạt từ loại III trung bình lên loại II Khỏe. Kết quả kiểm tra thể lực thấy rõ hơn nữa mức độ tăng trưởng thành tích của nhóm sinh viên sức khỏe yếu sau 02 học kỳ đối với nam có mức tăng trưởng từ 1.54% đến là 26.67%; đối với nữ là 1.96% đến 40.94% và đã thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê thể hiện ttính < tbảng ở ngưỡng xác suất P>0.05 đến >0.001 nghiêng về nhóm thực nghiệm (sức khỏe yếu). Kết quả đánh giá nội dung chương trình giáo dục thể chất cho nhóm sinh viên sức khỏe yếu theo bộ tiêu chuẩn AUN – QA có tính phù hợp cao với đối tượng nghiên cứu ở 4 tiêu chuẩn với 14 tiêu chí. Nhóm sinh viên sức khỏe yếu đều thể hiện sự hài lòng với chương trình giáo dục thể chất cho sinh viên sức khỏe yếu thể hiện 2tính > 2bảng ở ngưỡng P< 0.001 chiếm ưu thế ở mức hài lòng đến rất hài lòng.

                                             

Hà Nội, ngày   tháng 12  năm 2022

Nghiên cứu sinh

Nguyễn Thanh Tâm

 

 

INFORMATION ON NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

  1. PERSONAL INFORMATION
Thesis title: “Research on content of physical education for students with weak health groups majoring in culture and tourism at Thanh Hoa University of Culture, Sports and Tourism”.

Field:         Education

Code:         9140101                  

Full name of PhD Candidate: Nguyen Thanh Tam

Supervisor:                     1. Prof. PhD.  Lam Quang Thanh

                                                2. Associate Professor, Ph.D.Vu Duc Thu

Institute:                           Institute of Sports Science

 

 ơ

  1. NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
The thesis has selected 03 contents to test and evaluate the effectiveness of the content of the physical education program for weak health students. The results of the physical examination had 22 male students reaching 11.76% and 67 female students reaching 13.48%. The results of the physical education subject test for this group of students did not have any students with good or good grades, but only average and below average in both boys and girls through the evaluation of 100% of men and women. Students with weak health have the need to practice physical education content to improve health.
Through research methods, 11 contents of 5 sports with 120 exercise contents have been tested to ensure reliability, objectivity and science, and can be used for physical education teaching content. C for the group of students with weak health with the results of the expert interviews all at the agreed level (according to Circular No. 04/2016/TT-Ministry of Education and Training with 9 standards of 39 evaluation criteria)
The thesis, conducted experimentally in 2 semesters with 120 periods, has shown a positive effect on both health: 11 male and female students (reaching 12.36%) achieved grade III average to grade II Healthy. The results of the physical examination show more clearly that the growth rate of achievement of the group of weak health students after 02 semesters for male has a growth rate from 1.54% to 26.67%; for women is 1.96% to 40.94% and has shown a statistically significant difference expressing t-table at the probability threshold P>0.05 to >0.001 in favor of the experimental group (weak health). The results of assessing the content of the physical education program for the weak group of students according to the AUN - QA standards set were highly relevant to the research subjects in 4 standards with 14 criteria. The group of weak-health students all expressed satisfaction with the physical education program for weak-health students, showing 2 calculated > 2 tables at the threshold P<0.001 which prevailed at the level of satisfaction to very satisfied.
                                                                 Hanoi, December, 2022

PhD Candidate

Nguyen Thanh Tam

Link tham khảo LATS của NCS Bùi Thanh Tâm: TẠI ĐÂY

Print
560 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Trần Hiếu
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: thongtinthethao@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top