Responsive image

16 Tháng Tư 2024

Trang thông tin LATS của NCS Võ Xuân Lộc

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu ứng dụng biện pháp nâng cao hiệu quả học tập môn giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội”.

          TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN.

Tên đề tài luận án:Nghiên cứu ứng dụng biện pháp nâng cao hiệu quả học tập môn giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội.

Tên ngành:            Giáo dục học

Mã ngành:            9140101

Họ và tên nghiên cứu sinh:       VÕ XUÂN LỘC

Khoá đào tạo:                          Không tập trung

Thời gian đào tạo:                    Từ tháng 12/2017 đến tháng 12/2022

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:    1. PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương

2. PGS.TS. Ngô Trang Hưng

Tên cơ sở đào tạo:                    Viện khoa học Thể dục thể thao,

B. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN.

1. Công tác GDTC cho sinh viên trường Đại học Ngoại Thương mặc dù đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cơ bản như: việc thực hiện chương trình môn học GDTC chưa triệt để; chưa coi trọng công tác ngoại khoá thể thao; các điều kiện cơ sở vật chất chưa đảm bảo; chưa có sự động viên thích hợp đối với cán bộ, giảng viên và sinh viên trong công tác GDTC; phương pháp giảng dạy và tổ chức giờ học GDTC chính khóa chưa phù hợp. Điều đó đã dẫn đến hiệu quả học tập môn GDTC của sinh viên chưa được cao, thể hiện qua các mặt: mật độ vận động trung bình trong giờ học GDTC chính khóa của sinh viên còn thấp (đạt từ 32.68% đến 37.60%); ảnh hưởng đến kết quả học tập môn GDTC của sinh viên (còn 19.00% sinh viên xếp loại yếu, kém), năng lực thể chất của sinh viên thấp hơn so với kết quả điều tra thể chất người Việt Nam năm 2001 có cùng độ tuổi, giới tính; số lượng học sinh đạt tiêu chuẩn đánh giá xếp loại thể lực (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) chỉ đạt tỷ lệ trung bình ở mức 51.30%.

2. Quá trình nghiên cứu đã lựa chọn và xây dựng được nội dung 03 nhóm biện pháp với những chỉ dẫn cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn GDTC cho sinh viên trường Đại học Ngoại Thương. Các biện pháp bao gồm:

Nhóm biện pháp 1: Biện pháp đối với giảng viên (05 biện pháp).

Nhóm biện pháp 2: Biện pháp đối với sinh viên (02 biện pháp).

Nhóm biện pháp 3: Biện pháp đối với nhà quản lý (03 biện pháp).

Các biện pháp trên đều được sự thống nhất của các giảng viên, chuyên gia làm công tác lãnh đạo, quản lý và công tác giảng dạy tại các trường Đại học TDTT với mức độ đồng nhất cao. Qua thực nghiệm sư phạm 07/10 biện pháp (thuộc nhóm biện pháp 1 và nhóm biện pháp 2) trên đối tượng nghiên cứu đã khẳng định được hiệu quả tác động của các biện pháp nâng cao hiệu quả học tập môn GDTC cho sinh viên, thể hiện qua những mặt: mật độ vận động trong giờ học GDTC chính khóa, kết quả học tập môn học GDTC, tiêu chuẩn rèn luyện thể lực của sinh viên và mức độ tăng trưởng về thể lực của sinh viên so với trước thực nghiệm đã được tăng lên đáng kể.

 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022

Nghiên cứu sinh

Võ Xuân Lộc

 

 

THE INFORMATION PAGE ABOUT NEW CONTRIBUTIONS

OF THE THESIS

A. PERSONAL INFORMATION

Title of the thesis topic: “Research and application of measures to improve the learning efficiency of physical education for students at Hanoi Foreign Trade University”.

Name of study:      Education

Study code:           9140101

Full name of the student: VO XUAN LOC

Training course:    Not focused

Training time:       From December 2017 to December 2022

Fullname of instructor     1. Vice Professor, Dr. Nguyen Hong Duong

2. Vice Professor, Dr. Ngo Trang Hung

Name of training institution: Sports Science Institute

B. THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

1. Physical education for students of Foreign Trade University, although ensuring compliance with the regulations of the Ministry of Education and Training, still has some basic shortcomings such as: the implementation of the educational subject program physical exercise is not thorough; do not attach importance to extra-curricular activities in sports; unsatisfactory physical conditions; there has not been appropriate encouragement for staff, lecturers and students in physical education; teaching methods and organization of regular physical education classes are not appropriate. That has led to the low efficiency of students in physical education, which is reflected in the following aspects: the average activity density in the main physical education class of students is still low (reached from 32.68% to 37.60%); affecting the learning results of students in physical education (with 19.00% of students classified as weak or poor), the physical capacity of students is lower than the results of the 2001 survey of Vietnamese people. same age, sex; the number of students meeting the standards of physical fitness (according to the regulations of the Ministry of Education and Training) only reached the average rate of 51.30%.

2. The research process has selected and built the content of 03 groups of measures with specific instructions to improve the learning efficiency of PE for students of Foreign Trade University. Measures include:

Group of measures 1: Measures for lecturers (05 measures).

Group of measures 2: Measures for students (02 measures).

Group of measures 3: Measures for managers (03 measures).

The above measures are agreed upon by lecturers, experts in leadership, management and teaching work at the University of Physical Education and Sports with a high degree of homogeneity. Through pedagogical experiments 07/10 measures (belonging to group of measures 1 and group of measures 2) on research subjects have confirmed the effectiveness of the impact of measures to improve learning efficiency in physical education. for students, reflected in the following aspects: activity density during regular physical education classes, learning outcomes in physical education subjects, students' fitness standards and growth in physical education. The physical strength of students compared to before the experiment was significantly increased.

 

 

Hanoi, November 25, 2022

PhD Candidate

Vo Xuan Loc

Link tham khảo LATS của NCS Võ Xuân Lộc: TẠI ĐÂY

Print
536 Rate this article:
4.0

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Trần Hiếu
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: thongtinthethao@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top