Responsive image

16 Tháng Tư 2024

Trang thông tin LATS của NCS Nguyễn Văn Long

Đề tài luận án: “Nghiên cứu bài tập phát triển sức mạnh tốc độ đòn chân môn võ thuật Công an nhân dân cho nam học viên trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang”.

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Đề tài luận án: “Nghiên cứu bài tập phát triển sức mạnh tốc độ đòn chân môn võ thuật Công an nhân dân cho nam học viên trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang”.

Tên ngành: Giáo dục học

Mã ngành:  9140101

Họ và tên nghiên cứu sinh:       Nguyễn Văn Long

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:     1. PGS.TS Đặng Thị Hồng Nhung

2. PGS.TS Nguyễn Duy Quyết

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thể dục thể thao

 

B. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Luận an đánh giá thực trạng công tác huấn luyện sức mạnh tốc độ đòn chân môn võ thuật Công an nhân dân cho nam học viên trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang qua hệ thống 10 test và 5 chỉ số động lực đánh giá sức mạnh tốc độ đòn chân cho nam học viên trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang thuộc 03 nhóm yếu tố gồm: 03 test nhóm yếu tố thể lực chuyên môn; 07 test hóm yếu tố kỹ thuật và lập được 04 bảng phân loại, 04 bảng điểm tổng hợp cho từng test và chỉ số, 01 bảng tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp của các test, tiêu chí nhằm mục đích đánh giá sức mạnh tốc độ đòn chân cho nam học viên trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang và Luận án đã đánh giá được thực trạng sức mạnh tốc độ đòn chân môn võ thuật Công an nhân dân của nam học viên trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang.

2. Lựa chọn, ứng dụng và đánh giá hiệu quả 61 chuyên môn cơ bản thuộc 03 nhóm bài tập nhằm ứng dụng trong giảng dạy - huấn luyện bài tập phát triển sức mạnh tốc độ đòn chân môn võ thuật Công an nhân dân cho nam học viên trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang cụ thể các nhóm bài tập bao gồm: Nhóm bài tập phát triển sức mạnh tốc độ chung (29 bài tập); Nhóm bài tập phát triển sức mạnh tốc độ chuyên môn (28 bài tập);  Nhóm các bài tập phản xạ (4 bài tập). Qua thực nghiệm sư phạm 12 tháng đã xác định rõ được hiệu quả của hệ thống bài tập đã chọn ứng dụng trong giảng dạy - huấn luyện để phát triển sức mạnh tốc độ đòn chân, với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về các test (với ttính > tbảng ở ngưỡng xác xuất P < 0.05) và xếp loại tổng hợp đánh giá sức mạnh cho đối tượng nghiên cứu (2tính > 2bảng ở ngưỡng xác xuất P < 0.05)

.

 Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2022

                                                                                      Nghiên cứu sinh

 

         Nguyễn Văn Long

INFORMATION ON NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

  1. PERSONAL INFORMATION

Thesis title: “Research on exercises to develop strength, speed, footwork, artial arts, for male students of the Armed Police Intermediate School

Major: Education;           Code: 9140101

Name of PhD student:     Nguyen Van Long

Full name of instructors: 1. Associate Professor, Ph.D. Dang Hong Nhung
2. Associate Professor, Ph.D. Nguyen Duy Quyet

Training institution: Sports Science Institute.

B. NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATITON

1. The thesis assesses the current status of the People's Police martial arts strength and speed training for male students of the Armed Police Intermediate School through a system of 10 tests and 5 motivational indicators to assess speed. The leg span for male students of the Armed Police Intermediate School belongs to 03 groups of factors, including: 03 tests of professional physical fitness factors; 07 test groups of technical factors and set up 04 classification tables, 04 summary scores for each test and index, 01 table of general evaluation criteria of tests, criteria for the purpose of assessing speed power foot blow for male students from the Armed Police Intermediate School and the thesis assessed the actual situation of strength and speed of the People's Public Security martial arts of male students from the Armed Police Intermediate School.
2. Selection, application and effective evaluation of 61 basic specialties in 03 groups of exercises for application in teaching - training exercises to develop strength, speed, footwork, martial arts of People's Public Security for male students Armed Police Intermediate School specific groups of exercises include: Group of exercises to develop general speed and strength (29 exercises); Group of exercises to develop strength and speed expertise (28 exercises); Group of reflex exercises (4 exercises). Through 12-month pedagogical experiment, the effectiveness of the selected exercise system applied in teaching - training to develop leg strength and speed, with a statistically significant difference in the test (with t calculation > panel at probability threshold P < 0.05) and composite rating to assess strength for research subjects (2 calculation > 2 panel at probability threshold P < 0.05)

 Ha Noi, October 2022

PhD Candidate

Nguyen Van Long

LINK THAM KHẢO LATS CỦA NCS NGUYỄN VĂN LONG: TẠI ĐÂY

Print
622 Rate this article:
4.0

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Trần Hiếu
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: thongtinthethao@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top