Responsive image

21 Tháng Hai 2024

Trang thông tin LATS của NCS Trần Huy Đức

"Nghiên cứu bài tập phát triển sức bền chuyên môn cho vận động viên Bóng đã nữ U17 Quốc gia”.

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Đề tài luận án: “Nghiên cứu bài tập phát triển sức bền chuyên môn cho vận động viên Bóng đã nữ U17 Quốc gia”.

Tên ngành: Giáo dục học

Mã ngành:  9140101

Họ và tên nghiên cứu sinh:       Trần Huy Đức

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:     1. GS.TS Nguyễn Xuân Sinh

2. PGS.TS Ngô Trang Hưng

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thể dục thể thao

B. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

          1. Luận án đã xác định được đặc điểm ưu tiên phát triển sức bền chuyên môn trong mô hình vận động viên bóng đá U17  và  lựa chọn được 5 test đảm bảo tính khả thi, độ tin cậy, tính thông báo, đồng thời xây dựng được tiêu chuẩn đánh giá sức bền chuyên môn cho vận động viên Bóng đá nữ U17 quốc gia.

          2. Luận án đã lựa chọn được 130 bài tập huấn luyện sức bền chuyên môn cho vận động viê Bóng đá nữ U17 quốc gia: Nhóm bài tập phát triển sức bền chung (19 bài tập); Nhóm bài tập phát triển sức bền chuyên môn (111 bài tập).

          3. Kết quả ứng dụng các bài tập phát triển sức bền chuyên môn cho vận động viê Bóng đá nữ U17 quốc gia trong 1 năm thực nghiệm đã khẳng định tính hiệu quả của của các bài tập huấn luyện sức bền chuyên môn mà luận án lựa chọn, ý nghĩa khác biệt về giá trị trung bình với P<0.05 ở kết quả kiểm tra 5 test đánh giá sức bền chuyên môn thu được giữa các giai đoạn thực nghiệm.

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2022

                          Nghiên cứu sinh

Trần Huy Đức

 

INFORMATION ON NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

A. PERSONAL INFORMATION

Thesis title: “Research on exercises to develop professional endurance for national U17 female volleyball athletes

Major: Education;Code: 9140101

Name of PhD student: Tran Huy Duc

Full name of instructors:1. Professor, Dr. Nguyen Xuan Sinh

2. Associate Professor, Ph.D. Ngo Trang Hung

Training institution: Sports Science Institute.

B. NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATITON

 

The thesis has identified the priority characteristics of developing professional endurance in the U17 football athlete model and selected 5 tests to ensure feasibility, reliability, informability, and at the same time build Professional Endurance Assessment Standards for National U17 Women's Soccer Athletes.

The thesis has selected 130 specialized endurance training exercises for national U17 women's football athletes: Group of exercises to develop general endurance (19 exercises); Group of exercises to develop professional endurance (111 exercises).
The results of the application of exercises to develop professional endurance for national U17 women's football athletes in 1 year of experiment have confirmed the effectiveness of the specialized endurance training exercises selected by the thesis. , significant difference in mean value with P<0.05 in test results of 5 tests of professional endurance obtained between experimental periods

Ha Noi, November 2022

PhD Candidate

Tran Huy Duc

Link tải luận án của NCS Trần Huy Đức: TẠI ĐÂY

Print
470 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Trần Hiếu
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: thongtinthethao@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top