Responsive image

12 Tháng Bảy 2020

Hoạt động của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Thông cáo báo chí hoạt động của các Phó Thủ tướng Chính phủ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phó Thủ tướng Thường trực chủ trì Hội nghị toàn quốc về cải cách hành chính

Ngày 19/5, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) năm 2019.

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao cố gắng, nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, nhất là Bộ Nội vụ trong việc triển khai xác định Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng của người dân và DN về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2019.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, kết quả Chỉ số CCHC năm 2019 và Chỉ số hài lòng của người dân cho thấy, công tác CCHC đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm, đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về CCHC và chỉ đạo quyết liệt. Các bộ, ngành, địa phương và thành viên Ban Chỉ đạo đã chủ động tham mưu cho Chính phủ triển khai nhiều giải pháp, mô hình cải cách mới và sáng tạo để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, góp phần to lớn vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương cũng tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật, coi đây là một trong những tiền đề, nền tảng quan trọng thúc đẩy triển khai các nội dung cải cách. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử đạt được nhiều kết quả tích cực tại nhiều bộ, ngành và địa phương, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu người dân, DN, đặc biệt là các yêu cầu cấp thiết liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân trong khi vẫn bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Các bộ, ngành và địa phương cũng đã tích cực đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền CCHC, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường sự tham gia phản biện, đóng góp ý kiến của người dân, tổ chức trong quá trình xây dựng và tổ chức thực thi chính sách. Cải cách tài chính công có những chuyển biến tích cực, từng bước được thực hiện theo các quy định mới của pháp luật. Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, vị trí của Việt Nam được cải thiện một cách đáng kể trên một số xếp hạng uy tín.

Những kết quả này đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia, thu hút đầu tư trong những năm tiếp theo.

Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong công tác CCHC năm 2019, đồng thời biểu dương các bộ, địa phương đã đạt kết quả cao ở những chỉ số đã công bố như: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Tháp, Long An… Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có 5 năm liên tiếp đạt kết quả cao nhất, xếp vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng Chỉ số CCHC từ năm 2015-2019.

“Cải cách là để làm cho bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Cán bộ, công chức phải biết đề cao ý thức là công bộc của dân, phục vụ nhân dân, không được sách nhiễu nhân dân”, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cần khắc phục.

Đó là, công tác chỉ đạo, điều hành, một số bộ, ngành, địa phương vẫn chưa coi công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, lãnh đạo của một số bộ, ngành, địa phương chưa thể hiện vai trò trách nhiệm đúng mức trong việc thúc đẩy cải cách để tạo chuyển biến trong hoạt động quản lý Nhà nước, làm đòn bẩy cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết vẫn tồn tại nhiều năm chưa giải quyết dứt điểm; còn tồn tại văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo gây khó khăn trong quá trình thực hiện; một số bộ, ngành chưa chú trọng việc trả lời kiến nghị của cá nhân, tổ chức, đặc biệt là kiến nghị liên quan đến vướng mắc, khó khăn trong tổ chức thực hiện thể chế, chính sách.

Cải cách TTHC vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các nội dung công bố, công khai TTHC và công khai kết quả giải quyết hồ sơ TTHC. Nhiều bộ, ngành, địa phương còn chậm trễ trong việc ứng dụng CNTT, thay đổi phương thức trong giải quyết TTHC, còn tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn, gây phiền hà cho người dân, DN, không thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi giải quyết TTHC trễ hẹn…

Một số bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ về tổ chức bộ máy, về công tác cán bộ, thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm, về tuyển dụng công chức, viên chức, đặc biệt là việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức.

Triển khai xây dựng và duy trì cổng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thông tin báo cáo, hệ thống một cửa điện tử, thực hiện gửi nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản trên môi trường mạng của các bộ, ngành, địa phương còn chậm. Việc khai thác dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn chưa thật hiệu quả.

“Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, do đó, chúng ta cần chuẩn bị điều kiện, thời cơ, thể chế, trong đó có CCHC tốt hơn nữa để đón nhận các làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Việc nâng cao các Chỉ số về CCHC và Chỉ số hài lòng của người dân và DN đối với cơ quan hành chính Nhà nước phải thực sự được coi trọng, thực sự hiệu quả”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối của nhiệm kỳ khóa XII, để nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC, khắc phục những tồn tại, bất cập trong thời gian vừa qua, nhằm xây dựng và kiến tạo Chính phủ cho một giai đoạn cải cách mới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện 5 trọng tâm sau.

Thứ nhất, căn cứ kết quả Chỉ số CCHC năm 2019, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp từ Trung ương đến địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục phát huy những mặt đạt được trong công tác CCHC; đổi mới tư duy, nhận thức coi công tác này là khâu có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển biến trong hoạt động quản lý Nhà nước, làm đòn bẩy cho phát triển kinh tế-xã hội.

“Người dân, DN đến cơ quan hành chính Nhà nước phải được hướng dẫn cụ thể về trình tự và thủ tục, nếu công chức và cơ quan trễ hẹn ngày trả kết quả giải quyết thì phải nêu rõ lý do và xin lỗi chân thành. Xin lỗi là điều đầu tiên người cán bộ phải biết, thể hiện sự trọng dân, học dân”, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi; nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện khung khổ thể chế, pháp luật để phát triển đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả thị trường các yếu tố sản xuất, nhất là thị trường quyền sử dụng đất, thị trường vốn, thị trường lao động, thị trường khoa học và công nghệ. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế về kinh tế thị trường, thể chế về quản lý công chức, viên chức, về tổ chức bộ máy gắn với việc đề ra được những tiêu chuẩn, chỉ tiêu và định hướng của cải cách thể chế trong giai đoạn mới.

Thứ ba, đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện tốt việc thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu tinh giản biên chế 10% giai đoạn 2015-2021; đẩy mạnh phân cấp gắn với nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp, các ngành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Phấn đấu hoàn thành sớm mục tiêu sắp xếp các đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021 trong năm 2020. Thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về quản lý công chức, viên chức để cụ thể hóa các quy định mới tại Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ tư, đẩy mạnh cải cách TTHC thực hiện nhanh, quyết liệt, thực chất hơn việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh; cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành. Thúc đẩy mạnh mẽ việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ các TTHC thiết yếu cho người dân, DN cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia góp phần hỗ trợ người dân, DN khắc phục hậu quả của đại dịch, khơi thông nguồn lực kinh tế. Tiếp tục hoàn thiện các hệ thống thông tin một cửa điện tử. Từng bước đưa vào vận hành Hệ thống thông tin tham vấn chính sách, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và nhân rộng Hệ thống họp e-cabinet, Hệ thống thông tin quản lý văn bản điều hành theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đến tháng 6/2020 hoàn thành việc gửi nhận văn bản điện tử tại 4 cấp chính quyền, nâng tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng theo chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP nhằm đổi mới lề lối, phương thức làm việc góp phần thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử.

“Chú ý phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, huy động nguồn lực xã hội còn rất lớn, tạo sự thông thoáng trong quá trình tiếp xúc, làm việc của người dân với cơ quan Nhà nước. Đồng thời, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chống tham nhũng vặt, các bộ ngành, địa phương sớm sơ kết việc thực hiện Chỉ thị này, tạo ra sự chuyển biến thực sự trong bộ máy công quyền, không để chi phí ngoài luồng của người dân với bộ máy chính quyền”, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý.

Thứ năm, Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan, các nhà khoa học nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các tiêu chí, phương pháp, nội dung đánh giá Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 như các tiêu chí liên quan việc gửi, nhận văn bản điện tử các cấp chính quyền, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia… theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đánh giá toàn diện, khách quan, công bằng, kịp thời, phản ánh đầy đủ, đa chiều kết quả triển khai CCHC tại các bộ, các tỉnh.

Sau hội nghị này, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các bộ, ngành, địa phương bắt tay ngay vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh CCHC, phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh sau dịch COVID-19, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội của năm 2020, tạo tiền đề và sức bật cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

 

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc với TP. Hà Nội về chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chiều 19/5, tại UBND TP. Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) đã làm việc với TP. Hà Nội về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nhất trí với báo cáo của TP. Hà Nội về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian qua. Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh một số nội dung như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; Ban Chỉ đạo 389 TP. Hà Nội đã chủ động, kịp thời ban hành các văn bản, kế hoạch để chỉ đạo các sở, ngành, lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đặc biệt đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn TP. Hà Nội vẫn còn một số tồn tại, chưa đáp ứng đầy đủ mong muốn của Chính phủ và kỳ vọng của người dân. Trong đó, có sự phối hợp chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ, có nơi còn buông lỏng, các lực lượng chức năng chưa làm hết trách nhiệm; hàng giả, hàng kém chất lượng còn bày bán công khai, cả trên website; chưa đánh trúng đối tượng cầm đầu, chưa tạo được sự răn đe với đối tượng buôn lậu.

Trong năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp của TP. Hà Nội phải xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, không có vùng cấm. Thủ trưởng các lực lượng chức năng, Chủ tịch UBND quận, huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn ra công khai, thường xuyên trên địa bàn, có cán bộ, công chức tiêu cực, vi phạm pháp luật.

Đối với Ban Chỉ đạo 389 của Thành phố, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị cần thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của mình thời gian qua, xác định rõ nguyên nhân, từ đó đề ra giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác thời gian tới; có kế hoạch, chương trình công tác phù hợp với tình hình cụ thể; có chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nâng cao hiệu quả phối hợp; kiểm tra, đôn đốc các lực lượng chức năng trong thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Xây dựng quy chế xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo trên từng địa bàn, lĩnh vực được giao, khi có vụ việc xảy ra phải xác định được trách nhiệm cụ thể đối với từng cá nhân, đơn vị liên quan; đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện các gói thầu mua sắm tài sản công, nhất là trang thiết bị y tế; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi chuyển giá, nâng khống giá mua để trục lợi bất chính.

Trong đó, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị cần chủ động phối hợp với Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia và các lực lượng chức năng của Trung ương xây dựng các kế hoạch nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra, xử lý đối với một số địa bàn trọng điểm về buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hành vi phạm sở hữu trí tuệ; đấu tranh, ngăn chặn với các hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả và các hành vi vi phạm khác trong hoạt động thương mại điện tử; kiểm tra, kiểm soát về an toàn thực phẩm, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, giả mạo xuất xứ đối với các sản phẩm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Các lực lượng chức năng của Thành phố cần quán triệt, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Chú trọng công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức; xử lý, chỉ đạo xử lý kỷ luật, buộc thôi việc những cán bộ, công chức có hành vi bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; thực hiện việc luân chuyển cán bộ, công chức theo đúng quy định, đặc biệt là tại các vị trí “nhạy cảm”, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác trao đổi thông tin, phối hợp tốt với lực lượng chức năng ở Trung ương và các địa phương khác, nhất là các tỉnh biên giới trọng điểm như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Lào Cai... để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động vận chuyển hàng nhập lậu từ biên giới, cửa khẩu về Hà Nội để tiêu thụ, phân phối, tập trung vào cả 3 tuyến đường sắt, đường bộ và đường hàng không. Xác lập các chuyên án triệt phá các tụ điểm tàng trữ, tập kết, trung chuyển hàng nhập lậu, hàng giả trên địa bàn Thành phố.

Tăng cường kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết bị y tế, nhất là các mặt hàng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật nhưng kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng kém chất lượng, hàng giả lừa dối người dân.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu TP. Hà Nội cần tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ việc nghiêm trọng có dấu hiệu tội phạm mà các lực lượng đã phát hiện thời gian qua. Phối hợp tốt với các cơ quan tố tụng để sớm đưa ra xét xử trước pháp luật; tuyên truyền kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng để răn đe, phòng ngừa vi phạm. Tăng cường kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhưng cũng thực hiện nghiêm việc thanh tra kiểm tra theo Chỉ thị số 20 của Thủ tướng về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; không hình sự hoá quan hệ dân sự kinh tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân làm ăn, đóng góp cho phát triển kinh tế. Tuy nhiên, nếu phát hiện sai phạm vẫn phải kiểm tra, thanh tra.

Chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phương thức thủ đoạn, cách phòng ngừa; tác hại của việc tiêu thụ các mặt hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc. Tiếp tục xây dựng mô hình toàn dân chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả như: Toàn dân tố giác các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả… Bên cạnh đó, phải kịp thời khen thưởng, bảo vệ những người dũng cảm tố giác tội phạm, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật; giáo dục cho thanh thiếu niên tuân thủ pháp luật, nhất là các hoạt động kinh doanh của giới trẻ hiện nay.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì phiên họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia

Ngày 19/5, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì phiên họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu về quy hoạch.

hoạch được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2017 đã đưa ra nhiều quan điểm, cách làm mới, khắc phục nhiều tồn tại, bất cập trong công tác quy hoạch thời gian qua.

Theo đó, có 4 Quy hoạch cấp quốc gia là Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và Quy hoạch ngành quốc gia.

Quy hoạch tổng thể quốc gia mang tính chiến lược theo hướng phân vùng và liên kết vùng của lãnh thổ bao gồm đất liền, các đảo, quần đảo, vùng biển và vùng trời; hệ thống đô thị và nông thôn; kết cấu hạ tầng; sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Để triển khai lập Quy hoạch tổng thể quốc gia, ngày 14/2/2020, Chính phủ đã có Nghị quyết thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng là Chủ tịch Hội đồng thẩm định. Thành viên Hội đồng là bộ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan và một số chuyên gia về quy hoạch. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và các đơn vị nghiên cứu quy hoạch đã cơ bản xây dựng được các nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia, lấy ý kiến các bộ, ngành, đơn vị và các chuyên gia, nhà khoa học.  

Trên cơ sở đó, cuộc họp của Hội đồng thẩm định sẽ xem xét trước khi trình Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở cho việc lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sau khi được Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ, các bộ, ngành, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao sẽ tiến hành xây dựng các cấu phần cụ thể của Quy hoạch tổng thể quốc gia. Quy hoạch này phải được Quốc hội thông qua, dự kiến trong năm 2021.

Tại cuộc họp, các ý kiến thảo luận đều nhất trí cho rằng Quy hoạch tổng thể quốc gia là một quy hoạch mới, vừa mang tầm vóc của chiến lược phát triển quốc gia, vừa có tính chất vật thể, không gian. Việc xây dựng, trình Quốc hội thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia là bước đột phá, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong phân bố không gian các hoạt động kinh tế-xã hội, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nước để thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 đang được xây dựng, trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

“Xây dựng Quy hoạch tổng thể quốc gia là công việc rất hệ trọng nhưng cũng rất khó, chưa từng có tiền lệ, không có nhiều kinh nghiệm quốc tế. Quy hoạch phải có tính khả thi cao, thể hiện được tầm nhìn chiến lược và phải có các nội dung phù hợp. Để đạt mục tiêu này, phải có một “đề bài” rất rõ, đấy chính là các nhiệm vụ quy hoạch”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói.

Đồng tình với nhận định này, các ý kiến thảo luận cũng cho rằng chỉ khi đưa ra được các định hướng đúng, yêu cầu đầy đủ thì mới có thể triển khai lập Quy hoạch tổng thể quốc gia một cách khoa học nhưng vẫn có không gian cho sự sáng tạo.

Các ý kiến thảo luận cũng cho rằng những vấn đề đưa vào Quy hoạch tổng thể quốc gia phải có tính định hướng cao, mang tính chiến lược, không đi vào các vấn đề cụ thể, vụn vặt (sẽ gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, đặc biệt là điều chỉnh quy hoạch do phải trình Quốc hội phê duyệt).

Tuy nhiên, do là loại quy hoạch mới, lần đầu tiên được nghiên cứu lập ở Việt Nam nên kiến thức và kinh nghiệm về nội dung, hình thức, phương pháp, trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch tổng thể quốc gia hoàn toàn chưa có. Đồng thời, kinh nghiệm thực tiễn của các nước trên thế giới đối với loại quy hoạch này cũng hết sức hạn chế.

Các đại biểu cũng phát biểu, làm rõ, cụ thể thêm nhiều nội dung đối với các nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia. Trong đó, cơ bản thống nhất với các nội dung của nhiệm vụ lập Quy hoạch, bao gồm quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, phương pháp tiếp cận; các nội dung của nhiệm vụ lập Quy hoạch; việc tổ chức lập Quy hoạch…

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao và biểu dương Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Chiến lược phát triển, các bộ, cơ quan liên quan và các chuyên gia, nhà khoa học đã nỗ lực xây dựng, hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 để trình Hội đồng thẩm định.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ để sớm trình Chính phủ theo quy định.

Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, do phải thực hiện song song, gần như đồng thời các Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch vùng, Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, Quy hoạch ngành quốc gia, Quy hoạch tổng thể quốc gia nên phải có sự phối hợp rất chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cơ quan bộ, ngành Trung ương, các địa phương; huy động sự vào cuộc của các chuyên gia, nhà khoa học ở từng ngành, lĩnh vực.

“Cách làm chung là không quá cầu toàn, ‘theo phương pháp đúng dần’, không máy móc, phụ thuộc”, Phó Thủ tướng nói.

 

Về quan điểm, Phó Thủ tướng lưu ý việc lập Quy hoạch tổng thể quốc gia phải phù hợp với Cương lĩnh xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030.

Quy hoạch tổng thể quốc gia nhằm phân bổ và huy động hợp lý các nguồn lực quốc gia bảo đảm phát triển nhanh và bền vững phải có tính định hướng cao, thể hiện rõ các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, định hướng 2045-2050, phù hợp với sự phát triển của thời đại.

Đồng thời, thể hiện được việc định hướng không gian phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng; tạo sự gắn kết hài hoà giữa phát triển với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; thể hiện được sự kế thừa, phát triển các quy hoạch hiện có.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu phải quán triệt rất rõ nguyên tắc các quy hoạch phải phù hợp với nhau, đặc biệt trong bối cảnh triển khai thực hiện đồng thời các quy hoạch quốc gia, vùng, tỉnh.

Về nội dung, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Viện Chiến lược) tiếp tục rà soát, bổ sung, cập nhật các ý kiến đóng góp; hoàn thiện hệ thống các nhiệm vụ quy hoạch trình Chính phủ quyết định./.

Print
2737 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top